Reklama

Ładowanie...

Żywot Polaka ubezpieczonego

Żywot Polaka ubezpieczonego

29.04.2007
Czyta się kilka minut
Fot.P.Ulatowski
U

Ubezpieczyć można wszystko, także w Polsce. Ale za ryzyka, które odbiegają od standardu, płaci się wysoką cenę, jak za każdy luksus. Ubezpieczenie biznesmena i jego rodziny od ryzyka porwania i wykupu kosztuje około 2 mln dolarów (na sumę ubezpieczenia wielokrotnie wyższą). Jedną z firm, która prowadzi sprzedaż nietypowych ubezpieczeń, jest Lloyds of London. Ubezpieczała ona m.in. rosyjskich kosmonautów, którzy polecieli na kosmiczną stację "Mir"; przedsiębiorcę, który postanowił zabezpieczyć się przed wygraną pracowników w loterii narodowej (mogliby wówczas bezkarnie nie przyjść do pracy); osobę prywatną przed następstwem spadających części satelitów; największe na świecie cygaro ważące 110 kilogramów. Nie trzeba być gwiazdą, żeby się ubezpieczyć. Wystarczy wybrać najbardziej narażoną część ciała i wpłacić wyliczoną sumę, np. nogi modelki Heidi Klum wyceniono na 2 mln dolarów.

Najwyższe świadczenie...

...wypłacone w 2006 roku z tytułu śmierci ubezpieczonego przez jedno z towarzystw - Commercial Union Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie - wyniosło ponad 603 tys. zł (pochodziło z indywidualnego ubezpieczenia na życie "Plus", umowa była zawarta w 2002 roku, do zdarzenia doszło w sierpniu 2006 roku, a więc po czterech latach trwania umowy). W minionym roku towarzystwo wypłaciło świadczenie w wysokości 500 tys. zł z grupowego ubezpieczenia na życie "Opiekun VIP" (polisa z lipca 2005 roku, śmierć ubezpieczonego w październiku 2006 roku, po półtora roku trwania ubezpieczenia). Ciekawym przykładem jest świadczenie otrzymane przez uposażonych wynoszące 792 tys. zł z tytułu śmierci ubezpieczonej osoby, która miała 14 indywidualnych polis na życie "Plus" (zawartych w 1995 roku).

Polacy chętniej troszczą się jednak o swoje dobra materialne: dom, samochód, niż własne życie. Nadal statystyczny obywatel na ochronę życia wydaje niewiele ponad 100 euro rocznie, podczas gdy mieszkaniec zamożnej Europy przeznacza na ten cel więcej niż 700 euro. Przedstawiciele towarzystw są przekonani, że wraz z rosnącą zamożnością Polaków zostanie wykreowany większy popyt na tego rodzaju ubezpieczenia. Mamy już tego pierwsze symptomy. W 2006 roku rodacy wydali na ubezpieczenia na życie (także inwestycyjne) więcej pieniędzy niż na ubezpieczenia majątkowe. Wskaźnik zebranych składek w stosunku do PKB wyniósł na koniec ubiegłego roku 3,6 proc. (10 lat temu miał wartość 1,6 proc.). Natomiast w innych państwach UE wskaźnik zebranych składek z ubezpieczeń w stosunku do PKB wyniósł około 8 proc. Najwyższy wskaźnik mają Belgia, Wielka Brytania i Holandia (powyżej 10 proc.). Jak wynika z badań, Polacy najbardziej obawiają się śmierci lub ciężkiej choroby (także najbliższych) - 60 proc. ankietowanych. Takie są typowe powody kupna ubezpieczenia na życie.

Gdy jest się młodym...

...należy rozważyć kupno przede wszystkim ubezpieczenia na życie, do którego można dołączyć wiele opcji dodatkowych (dodatkowych ubezpieczeń). Tego typu produkt jest najtańszym finansowym zabezpieczeniem uposażonych uwzględnionych w polisie (spadkobierców). W razie śmierci ubezpieczonego-głowy rodziny (naturalnej lub spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem) jego najbliżsi otrzymają świadczenie pieniężne (w ciągu kilkunastu dni od złożenia w zakładzie ubezpieczeń stosownych dokumentów) w wysokości, jaka została zapisana w polisie (sumę ubezpieczenia). I tak np. trzydziestoletni mężczyzna kupujący ubezpieczenie na życie na 10 lat, gwarantujące w razie jego śmierci wypłatę świadczenia w wysokości 300 tys. zł, będzie płacił miesięczną składkę około 80 zł. Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku powoduje wypłacenie 200 proc. sumy ubezpieczenia (SU), jeżeli do umowy podstawowej ubezpieczony ma dołączone dodatkowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwego wypadku (NNW). Ubezpieczenie na życie powinno opiewać na taką SU, aby mogło zapewnić kapitał np. niepracującej żonie do czasu podjęcia pracy lub podchowania dzieci, pieniądze potrzebne do spłaty kredytu etc. Na kupno takiego ubezpieczenia decydują się osoby w różnym wieku, które mają zobowiązania finansowe. Każde towarzystwo ubezpieczeń na życie (w Polsce działa 29 firm jako spółki akcyjne) proponuje po kilka takich produktów. Np. "Super­ochrona" oferowana przez Amplico Life zawiera w sobie dwa świadczenia: na wypadek całkowitego lub częściowego trwałego inwalidztwa wskutek NW, wypłacane jako jednorazowa kwota, oraz gwarancję opłacania składek na wypadek całkowitego trwałego inwalidztwa wskutek NW. Towarzystwo przejmuje obowiązek opłacania składek z tytułu umowy głównej "Superkapitał" i opłaca składki za ubezpieczonego do 65. roku życia (zarówno dla kobiet, jak dla mężczyzn).

Zabezpieczenie finansowe dziecka można zapewnić w tani sposób, kupując ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci (polisa posagowa). Taki produkt gwarantuje wypłatę kapitału w razie śmierci rodzica lub innej osoby (posiadacza polisy) lub pieniądze na start w dorosłe życie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Zgromadzony kapitał może być wykorzystany dopiero przez pełnoletnie dziecko (po ukończeniu studiów, w przypadku wydatków na ślub czy stypendium zagraniczne). W razie śmierci posiadacza polisy (ubezpieczonego) towarzystwo wypłaci kapitał równy SU pełnoletniemu dziecku lub jego prawnemu opiekunowi. A jeśli ubezpieczenie zostanie rozszerzone o rentę, to np. PZU Życie gwarantuje dziecku comiesięczną wypłatę określonej kwoty aż do czasu zakończenia umowy, a nawet dożywotnio. Tego typu ubezpieczenie może być prezentem dla chrześniaka.

Kumulowanie kapitału...

...jest drugorzędną funkcją ubezpieczeń na życie i dożycie (nazywanych także "ubezpieczeniami kapitałowymi"). Po ustalonym z towarzystwem okresie (np. po 20, 30 latach oszczędzania) zgromadzone pieniądze zostaną wypłacone posiadaczowi polisy. Natomiast w razie jego śmierci osoby uposażone otrzymają większą z kwot - SU lub wartość wykupu polisy (przez cały czas oszczędzania część składki ubezpieczonego jest inwestowana, część przeznaczona na ochronę ubezpieczonego). Nie można tego typu ubezpieczeń traktować jako efektywnego sposobu pomnażania kapitału, ponieważ znaczna część wpłacanych pieniędzy jest "skonsumowana" na ochronę ubezpieczonego. Im jest on starszy, tym większa część składek zostaje przeznaczona na funkcję ochronną. Posiadacz takiej polisy ma zapewnioną ochronę przez 24 godziny na dobę, a także na wypadek śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. Standardowe wyłączenia w oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniach na życie i dożycie są podobne i dotyczą np. samobójstwa w czasie dwóch pierwszych lat od zawarcia umowy, prowadzenia auta po pijanemu lub pod wpływem środków odurzających.

Warto zwrócić uwagę na różnice zawarte w ogólnych warunkach umowy (OWU), z którymi należy się zapoznać przed podpisaniem ostatecznej umowy ubezpieczenia. OWU poszczególnych towarzystw różnią się, np. kalkulując składki w Commercial Union Polska TUnŻ, w ubezpieczeniu na życie i dożycie, gdzie istotnym kryterium jest wiek, kobietom jest odejmowane pięć lat od ich wieku kalendarzowego.

Ów rodzaj ubezpieczeń można rozszerzyć (obudować) o opcje dodatkowe (dodatkowe ryzyka objęte ochroną). I w tym przypadku występują różnice pomiędzy ubezpieczeniami oferowanymi przez poszczególne towarzystwa. Do takich opcji dodatkowych należą m.in. ubezpieczenie świadczenia szpitalnego, ubezpieczenie NNW, ubezpieczenie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy. Jeden z wariantów opcji dodatkowej "Na Zdrowie" oferowanej przez Commercial Union Polska TUnŻ do ubezpieczenia "Perspektywa" jest adresowany tylko do kobiet. Przewiduje wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia dziecka.

Duże zyski...

...są coraz częściej kojarzone także z ubezpieczeniami. Produkty z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFG) oferowane przez niemal wszystkie towarzystwa ubezpieczeń na życie działające w Polsce, umożliwiają posiadaczom polis lokowanie kapitału w wielu jednostkach uczestnictwa (JU) wyselekcjonowanych towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Posiadacze takich polis mają do wyboru albo określone strategie inwestycyjne, np. ryzykowne - z potencjalnym ponadprzeciętnym zyskiem, albo umiarkowane, a także z gwarantowaną stopą zwrotu, albo możliwość samodzielnego wyboru TFI, w które chcą lokować wpłacane pieniądze (w formie jednorazowej lub regularnej składki). I tak np. do TUnŻ AEGON lub TU Skandia Życie, dwóch towarzystw specjalizujących się wyłącznie w planach inwestycyjnych, są wpłacane składki nawet po kilkaset tysięcy złotych. Tak wysokimi wpłatami mogą także pochwalić się inne towarzystwa, m.in.: Amplico Life, Commercial Union Polska TUnŻ, PZU, TUnŻ Warta.

Coraz częściej towarzystwa oferują klientom nowe instrumenty finansowe - np. produkty strukturyzowane, fundusze lokujące aktywa na rynkach wschodnich, w nieruchomościach etc. Wybierając ubezpieczenie na życie z UFG, jako formę pomnażania kapitału, posiadacz takiego instrumentu ma także zapewnioną ochronę ubezpieczeniową - na wypadek śmierci, ale także możliwość wybrania dodatkowych ubezpieczeń, np. NNW, opcji zdrowotnych, ubezpieczenia od utraty pracy. Niewątpliwą zaletą takich produktów jest bezprowizyjna możliwość transferu kapitału z funduszu do funduszu, odroczenie w czasie tzw. podatku Belki (od zysków kapitałowych) oraz uniknięcie kłopotów spadkowych.

W zdrowym ciele...

...zdrowy duch - mogą go nam zapewnić istniejące w Polsce (od kilku lat) komercyjne ubezpieczenia zdrowotne. Choć nadal nie ma ustalonego przez Ministerstwo Zdrowia tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych w ramach NFZ, to towarzystwa, wraz ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, oferują ponad 200 różnych ubezpieczeń zdrowotnych. Towarzystwa proponują leczenie ubezpieczonego w renomowanych klinikach, podwyższony standard pobytu w szpitalu, ale także całodobową opiekę w razie nagłego zachorowania - w kraju i poza granicami.

Osoby zamożne mogą już wykupić w Polsce ubezpieczenie "One Health" oferowane przez International Health Insurance Denmark, które zapewnia hospitalizację, diagnostykę w wybranej klinice o światowej renomie (także poza Europą). Inne towarzystwa proponują m.in. leczenie w wybranych klinikach w Niemczech. Możemy także leczyć się i hospitalizować w Polsce w wyselekcjonowanych placówkach. Zapewniają one badania diagnostyczne, opiekę ambulatoryjną i leczenie szpitalne. Ubezpieczenie zdrowotne może mieć formę ubezpieczenia grupowego lub indywidualnej umowy. W zasadzie jest ono zawierane na rok, z możliwością przedłużenia (automatycznie na następne 12 miesięcy), a także na czas nieokreślony. W większości firm maksymalny wiek przystąpienia do takiego ubezpieczenia wynosi 65 lat (choć bywa i 50 lat). W niektórych towarzystwach w ramach jednego ubezpieczenia ochroną może zostać objęty małżonek albo konkubent ubezpieczonego, a także jego dzieci. W większości produktów jest do nich dołączane assistance medyczne. Pakiet usług assistance może zawierać: organizację transportu medycznego, dostarczenie leków do miejsca pobytu ubezpieczonego, dostęp do sprzętu rehabilitacyjnego (wypożyczenie lub zakup), organizację procesu rehabilitacji, wizyty pielęgniarki, opiekę po hospitalizacji, pomoc psychologa, dostęp do infolinii medycznej. Mając takie ubezpieczenie, można mieć także zabezpieczoną refundację kosztów za pobyt na OIOM-ie, jak i pobyt na oddziale rehabilitacyjnym szpitala lub w sanatorium. Nadal nie można ubezpieczyć się od pewnych ciężkich zachorowań, np. od choroby Alzheimera. Ale od HIV/AIDS tak, np. w TUiR Warta.

Na przekór "koszykowi"...

...ubezpieczenia zdrowotne są jednymi z rozwijających się dynamicznie, jako że i potrzeby w tym zakresie są niemal nieograniczone. Np. Grupa Concordia wzbogaciła w tym roku pakiet "Twoje Zdrowie" o ryzyko rekonstrukcji, przeszczepu lub nabycia protezy. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie świadczenia w wyniku utraty części ciała oraz operacji rekonstrukcji. Jest to ważne ryzyko dla kobiet, gdyż co roku notuje się w Polsce około 12 tys. zachorowań na raka piersi. Często konieczna jest amputacja, a rekonstrukcja stwarza kobiecie szansę na pełny powrót do zdrowia.

PZU Życie, w ubezpieczeniu "Strefa zdrowia" (ubezpieczenie na wypadek ciężkiej choroby), pozwala dostosować indywidualny zakres ochrony do płci (choroby typowe dla kobiet i mężczyzn - takie jak nowotwór prostaty lub sutka). Za 39 zł miesięcznie 30-letni mężczyzna otrzyma 50 tys. zł, jeśli wystąpi u niego zawał serca.

TU Compensa w ubezpieczeniu "Compensa Zdrowie - wariant VIP" zapewnia pełen zakres leczenia ambulatoryjnego (konsultacje lekarskie, badania laboratoryjne, badania diagnostyczne - także tomografia komputerowa i rezonans magnetyczny, szczepienia), stomatologię, chirurgię jednego dnia - np. laparoskopowe usuwanie woreczka żółciowego, serwis VIP-a (specjalnie dedykowany numer telefonu, oddzielna rejestracja), ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą wraz z assistance, także opiekę przedporodową.

Ubezpieczenia zdrowotne kupione w Polsce są ważne w państwach UE, co oznacza, że pobyt np. w szpitalu w Anglii jest również objęty wypłatą świadczenia. Należy pamiętać, że przy niskich SU osoba zainteresowana takim ubezpieczeniem nie przechodzi badań medycznych (na koszt towarzystwa, we wskazanej placówce), a jedynie wypełnia ankietę medyczną. Jeżeli w czasie dwóch lat od podpisania umowy ubezpieczony dostanie zawału serca, a zataił informację, że chorował na nadciśnienie tętnicze, chorobę krążenia, to towarzystwo może odmówić wypłaty świadczenia z tytułu poważnego zachorowania. Ubezpieczenia zdrowotne oferują np.: Amplico Life, Allianz Polska, Compensa, Commercial Union Polska, Inter Polska, Nordea, PZU, UNIQA, Warta.

Kredyt z ochroną...

...na mieszkanie lub dom to już na naszym rynku standard. Bank, w którym klient zaciąga kredyt hipoteczny, wymaga polisy jako dodatkowego zabezpieczenia. Pionierem tzw. ubezpieczenia pomostowego było w Polsce TU EUROPA. Obecnie oferuje je większość towarzystw, które współpracują z bankami. Wymienione ubezpieczenie zabezpiecza bank przed zaprzestaniem spłaty kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wpisu nieruchomości do hipoteki.

Jeszcze kilka lat temu nie można było uzyskać kredytu, nie mając własnego wkładu np. 20-30 proc. wartości pożyczki. Obecnie można kupić nieruchomość, nie mając pieniędzy. Dodatkowy kredyt dostaje się, kupując ubezpieczenie niskiego wkładu kredytobiorcy. Adresatem takich produktów są przede wszystkim młodzi, którzy nie mają pieniędzy, lecz z racji zatrudnienia posiadają zdolność kredytową.

Choć nadal obserwujemy w Polsce boom na rynku nieruchomości, to w najbliższych kilku latach zapewne nastąpi zmiana obecnej tendencji. Może to oznaczać, że sprzedaż nieruchomości - w razie zaprzestania spłaty kolejnych rat przez kredytobiorcę - nie pozwoli na spłacenie całości zaciągniętego kredytu i zaspokojenie roszczeń banku. Ubezpieczenie "Gwarancja wartości nieruchomości" proponowane przez TU EUROPA zapewnia bankowi odzyskanie całości wierzytelności. Kredytobiorca ma z kolei pewność, że egzekucja długu będzie dotyczyć wyłącznie nieruchomości stanowiącej docelowe zabezpieczenie spłaty kredytu.

Współpraca zakładów ubezpieczeń z bankami (bancassurance) obejmuje wiele produktów. Np. Commercial Union Polska TUO, we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK, oferuje klientom pożyczającym od banku pieniądze na różne cele: pakiet ubezpieczeń do kredytu gotówkowego, ubezpieczenie na życie kredytobiorcy kredytu mieszkaniowego oraz ubezpieczenie spłaty kredytu z karty kredytowej BZ WBK. Pakiet ubezpieczeń do kredytu gotówkowego BZ WBK zawiera ochronę na wypadek czasowej niezdolności do pracy i utraty pracy przez ubezpieczonego.

Coraz więcej produktów bankowych...

...posiada nie tylko ubezpieczenia NNW od utraty pracy, ale także różnego rodzaju ubezpieczenia assistance: od domowego, przez samochodowy, po medyczny, a także tzw. concierge. W zależności od zakresu ubezpieczenia można liczyć na naprawę pękniętej rury, zepsutego komputera, dziurawego dachu, otwarcie zatrzaśniętych drzwi, odholowanie i naprawienie samochodu, domową wizytę lekarza, a nawet zarezerwowanie biletów na samolot lub ciekawą imprezę kulturalną.

Najczęściej umowy zawierane w ramach bancassurance zabezpieczają spłatę kredytu zaciągniętego w banku. Podstawowym ryzykiem jest tutaj śmierć klienta banku lub jego niezdolność do pracy. W takim przypadku bank otrzyma świadczenie na poczet spłaty kredytu, co odciąży rodzinę zmarłego. Wbrew pozorom ubezpieczenia oferowane w bankach nie są niczym nowym i od wielu lat z powodzeniem funkcjonują w polskiej rzeczywistości. Większość z nas spotkała się z tą usługą podczas otwierania rachunku osobistego w banku. Do ROR-u zwykle dołączane są różnego rodzaju ubezpieczenia, np. ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty płatniczej lub od następstw nieszczęśliwych wypadków. Z kolei zaciągnięcie kredytu na samochód lub mieszkanie łączy się z zakupem polisy stanowiącej jedno z zabezpieczeń zaciągniętego kredytu. Różnorodność świadczeń bancassurance sprawia, że mogą być one proponowane wszystkim klientom - najszersza oferta dotyczy klientów private banking.

Trudno znaleźć w domu...

...przedmiot, który nie może być objęty ubezpieczeniem. Tak jest np. w przypadku ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeń: Allianz Polska, Compensa, Commercial Union Polska, STU Ergo Hestia, PZU, Warta. Ubezpieczenie mieszkania/domu może objąć ochroną pełen zestaw domowego wyposażenia - począwszy od poduszek i pościeli, przez ubrania, książki, naczynia kuchenne, zawartość barku i spiżarni, kolekcje znaczków i biżuterii, sprzęt elektroniczny, sportowy, turystyczny i ogrodowy, wózki dziecięce i opony zimowe do samochodu, na zwierzętach domowych skończywszy (nie mogą być objęte ochroną zwierzęta trzymane w celach hodowlanych).

Pęknięte akwarium utworzyło łańcuch górski z parkietu. Korzystając z opcji wartości odtworzeniowej np. TU Allianz Polska będzie go można wymienić w ramach ubezpieczenia. Jeżeli przyniesiemy z pracy służbowego laptopa, telefon komórkowy czy inny przedmiot należący do naszego pracodawcy, zostanie on objęty ubezpieczeniem, o ile był umieszczony we wniosku ubezpieczeniowym. Także podczas przeprowadzki do nowego mieszkania ubezpieczenie obejmie wszystkie przedmioty zarówno w nowym, jak i starym mieszkaniu. Ponadto jeśli ma się ubezpieczone mieszkanie, zostanie wypłacone odszkodowanie (zależy to od zakresu ochrony ubezpieczeniowej), gdy w wyniku napaści ubezpieczony straci ulubione okulary, płaszcz, torebkę, kosmetyki, biżuterię, teczkę, dokumenty, gotówkę, klucze, piloty do otwierania bramy, a nawet bilety komunikacyjne.

W ramach ubezpieczenia "Torebka" TUiR Warta ochroną są objęte przedmioty zawarte w damskiej torebce (do wartości 1000 zł), np.: zegarek, telefon komórkowy, portfel z gotówką, kosmetykami, kluczami itp. Pakiet "Torebka" w wersji dokupionej do ubezpieczenia "Warta Dom Komfort" chroni jego posiadacza także podczas podróży zagranicznej.

Zakres ubezpieczenia Compensa Rodzina - pakiet mieszkaniowy oferowany przez TU Compensa - obejmuje: nieruchomości, ruchomości domowe, NNW, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zakresem ochrony w ramach ubezpieczenia ruchomości domowych objęte są zwierzęta domowe, tj. zwierzęta hodowane amatorsko (hobbystycznie) w ubezpieczonym mieszkaniu lub domu, np. psy, koty, chomiki, rybki, ptaki (np. kanarki, papugi), żółwie itp. Ochrona obejmuje szkody powstałe wskutek działania ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem. Nie są ubezpieczone zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych, produkcyjnych lub rekreacyjnych (bydło, konie, trzoda chlewna, owce, kozy...) oraz zwierzęta chowane w celu ich sprzedaży.

Ruchomości specjalnych...

...takich, jak zbiory kolekcjonerskie i antyki, może dotyczyć umowa ubezpieczenia od pożaru i innych zdarzeń losowych (m.in. wybuchu, fali dźwiękowej, zalania, deszczu nawalnego, powodzi, dymu i sadzy) oraz ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem lub rozboju. W przypadku tego ostatniego ryzyka wskazana lokalizacja, oprócz standardowych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, powinna być chroniona np. alarmem dźwiękowo-świetlnym, alarmem z monitoringiem lub przez stały dozór. Zdarza się także, że towarzystwo wymaga przechowywania np. biżuterii czy zbiorów numizmatycznych w sejfie. Podczas zawierania umowy ubezpieczenia, w przeważającej liczbie zakładów ubezpieczeń wymagane jest również sporządzenie wykazu ruchomości specjalnych oraz dokumentacji fotograficznej. W przypadku szkody konieczne jest przedstawienie wyceny danego przedmiotu. Ubezpieczenie tzw. ruchomości specjalnych oferuje kilka towarzystw, np.: Allianz Polska, Compensa, Commercial Union, Ergo Hestia, Generali, PZU, UNIQA, Warta.

Natomiast pierścionek rodowy, zegarek po dziadku, obraz, który jest w rodzinie od kilku pokoleń, rodzinną porcelanę... - pojedyncze, cenne przedmioty można ubezpieczyć w ramach ogólnej sumy ubezpieczenia dla wszystkich zgromadzonych w mieszkaniu ruchomości. Ustala się procentowy limit odpowiedzialności towarzystwa w razie wystąpienia szkody (procent ogólnej SU). Do jej określenia nie zawsze są wymagane wyceny lub ekspertyzy dotyczące wartości cennego przedmiotu. Jednak w niektórych towarzystwach ich posiadanie znacznie ułatwia zawarcie umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczenie odpowiedzialności...

...cywilnej znane jest każdemu posiadaczowi samochodu. Ale poza OC komunikacyjnym, obowiązkowym ubezpieczeniem dla kierowców, towarzystwa oferują tego typu ubezpieczenia ponad dwudziestu grupom zawodowym. Jednym z ciekawszych, na które jest coraz większy popyt, jest ubezpieczenie D&O (Directors & Offices) - dotyczy ono władz spółek kapitałowych i spółek z o.o. O ile akcjonariusz, a także udziałowiec, odpowiada w spółce kapitałowej do wysokości wniesionego kapitału, o tyle zarząd bierze na siebie pełną odpowiedzialność do wysokości powstałej szkody. Po krachu na giełdzie nowojorskiej w połowie lat 30. ubiegłego wieku zostało opracowane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek. Tego typu ubezpieczenia zaczęły przenikać do Europy w latach 70. XX wieku. W Polsce ubezpieczenie D&O pojawiło się w 1992 roku, a jego pierwszym oferentem było AIG Poland Towarzystwo Ubezpieczeń. Później, w 1995 roku, z takim produktem wystąpiło TUiR Warta. Obecnie oferują je również m.in.: Allianz Polska TU, STU Ergo Hestia i PZU. Ubezpieczenie D&O w Polsce to ciągle produkt "luksusowy". Większość władz dużych spółek z dominującym kapitałem zagranicznym ma takie ubezpieczenie wykupione przez spółkę-matkę, ponieważ na rozwiniętych rynkach finansowych należy ono do standardu. W prospektach emisyjnych w krajach zachodnich jest wpisane, że zarząd ma polisę D&O, co dla akcjonariusza znaczy, że jest wiarygodny, ma zagwarantowaną wypłatę roszczenia w razie podjęcia przez zarząd decyzji, która będzie miała negatywne skutki o wymiarze finansowym.

Wypoczynek z polisą...

...gwarantuje brak kłopotów w przypadku zarówno zaginięcia na morzu, jak i zaginięcia bagażu w podróży. Koszty jednego i drugiego ubezpiecza wiele towarzystw w ramach ubezpieczeń turystycznych. Np. TU Allianz Polska w ramach ubezpieczenia "Globtroter" finansuje poszukiwania i ratownictwo w górach i na morzu, jeżeli osoba ubezpieczona zaginie podczas wyprawy wakacyjnej. W razie choroby lub nieszczęśliwego wypadku towarzystwa pokrywają nie tylko standardowe koszty leczenia i transportu osoby ubezpieczonej, ale także (niektóre) organizują i pokrywają koszty wizyty bliskiej osoby. Jeżeli osoba ubezpieczona podróżowała z dziećmi, to towarzystwo zadba o to, aby bezpiecznie dotarły do domu lub pod opiekę bliskich. W ramach wspomnianego ubezpieczenia Allianz Polska gwarantuje zwrot kosztów uczestnictwa w zagranicznej wycieczce osobom zarejestrowanym jako bezrobotne, jeżeli między zawarciem umowy a wyjazdem dowiedzą się, że w czasie trwania imprezy rozpoczynają nową pracę. Osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, które zdążyły już wyjechać na wycieczkę, otrzymają zwrot kosztów związanych z wcześniejszym powrotem.

Compensa TU gwarantuje w ramach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków wypłatę odszkodowania za szkody powstałe wskutek uprawiania sportów powietrznych, motorowych, sztuk walki, wspinaczki górskiej, myślistwa, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu oraz innych dyscyplin sportu uprawianych w warunkach ekstremalnych, np. skoków spadochronowych, skoków na bungee, spływów rzekami górskimi, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa.

Ubezpieczenia turystyczne wielu towarzystw można kupić przez internet, tak jak ubezpieczenia OC komunikacyjne i AC. Te rodzaje ubezpieczeń, zaliczane do prostych produktów (gdzie nie jest potrzebny doradca), coraz częściej są dostępne w systemie direct. Ale nadal większość złożonych ubezpieczeń można kupić albo przez agenta, albo w banku, albo placówce towarzystwa. Na spotkanie z agentem, pracownikiem towarzystwa można umówić się przez internet. Ubezpieczeniami indywidualnymi (na życie lub majątkowymi) rzadko zajmują się brokerzy. Ich domeną są grupowe ubezpieczenia na życie oraz majątkowe - świadczone dla klientów korporacyjnych.

Obecnie działa w Polsce dziewięć towarzystw w formie wzajemnościowej - towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych - oraz 54 podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową w formie spółki akcyjnej (29 towarzystw oferujących ubezpieczenia na życie i 25 zakładów prowadzących ubezpieczenia majątkowe i pozostałe osobowe).

Małgorzata Dygas jest dziennikarką ekonomiczną, pracowała w "Przeglądzie technicznym", "Wiedzy i życiu". Obecnie związana z "Gazetą bankową". Autorka trzech tomików poetyckich.

Napisz do nas

Chcesz podzielić się przemyśleniami, do których zainspirował Cię artykuł, zainteresować nas ważną sprawą lub opowiedzieć swoją historię? Napisz do redakcji na adres redakcja@tygodnikpowszechny.pl . Wiele listów publikujemy na łamach papierowego wydania oraz w serwisie internetowym, a dzięki niejednemu sygnałowi od Czytelników powstały ważne tematy dziennikarskie.

Obserwuj nasze profile społecznościowe i angażuj się w dyskusje: na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube. Zapraszamy!

Newsletter

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]