Nota wydawnicza

27.12.2014

   Czyta się kilka minut

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ARTYKUŁÓW PRASOWYCH OPUBLIKOWANYCH W  „TYGODNIKU POWSZECHNYM”

Tygodnik Powszechny jest publikacją periodyczną w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p) oraz czasopismem w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045152 wydawanym przez: Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Dworska 1C /LU 3-4 w Krakowie (kod: 30-314); numer identyfikacji podatkowej 676-005-69-14.

Ochrona prawna

Tygodnik Powszechny w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub Internetowego serwisu prasowego, podlega ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania Tygodnika Powszechnego lub jego fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p, bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. SŁOWNIK POJĘĆ ZDEFINIOWANYCH W NOCIE WYDAWNICZEJ

 1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i Internetowe serwisy prasowe, zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);
 2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w Tygodniku Powszechnym;
 3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;
 4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;
 5. Internetowy serwis prasowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, będący prasą w rozumieniu Prawa prasowego dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;
 6. Serwis internetowy oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet, niebędący prasą w rozumieniu Prawa prasowego;
 7. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;
 8. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;
 9. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;
 10. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;
 11. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;
 12. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;
 13. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;
 14. Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1800 znaków ze spacjami lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1800 znaków ze spacjami;
 15. Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule;
 16. © - znak zastrzeżenia praw autorskich;
 17. - znak odpłatności;
 18. ©℗ - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z Cennikiem i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 19.  Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna lub osoba upoważniona przez Użytkownika Instytucjonalnego będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.
 20. Użytkownik Instytucjonalny – podmiot, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, lub osobą prawną, udostępniającą pracownikom lub współpracownikom dostęp do Serwisu;
 21. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika  na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać  korzystania  z Serwisu  za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.
 22. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie „paywall”;
 23. Wydawca Tygodnik Powszechny sp. z o. o., (12) 422 25 18, wydawnictwo@tygodnik.com.pl; marketing@tygodnik.com.pl

  SW REPROPOL Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL (dane kontaktowe: ul. Foksal 3/5 00- 366 Warszawa, tel (+48 22) 828 59 33 fax (+48 22) 827 87 18, e mail: biuro@swrepropol.pl, NIP 525 234 37 42) – organizacja zbiorowego zarządzania reprezentująca Wydawcę.

II. Zasady korzystania z Tygodnika Powszechnego przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Tygodnika Powszechnego w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z Tygodnika Powszechnego jako bazy danych i E-wydania Tygodnika Powszechnego lub Internetowego Serwisu Prasowego Tygodnika Powszechnego jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż Tygodnik Powszechny, E-wydanie Tygodnika Powszechnego lub treści z Internetowego Serwisu Prasowego Tygodnika Powszechnego zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Tygodnika Powszechnego lub E-wydania Tygodnika Powszechnego lub Internetowego Serwisu Prasowego Tygodnika Powszechnego w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość E-Wydania Tygodnika Powszechnego lub Internetowego Serwisu Prasowego Tygodnika Powszechnego poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z Tygodnika Powszechnego w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

1) PRZEDRUKI

 1. Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
 2. Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest w zakładce Cennik opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe, stosownie do wzoru stanowiącego załącznik do cennika; równocześnie należy przesłać do Wydawcy lub SW REPROPOL dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;
 3. W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
 4. Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
 5. Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:
 • przez 24 godziny od dnia wydania Tygodnika Powszechnego lub dokonania aktualizacji E-wydania Tygodnika Powszechnego lub Internetowego Serwisu Prasowego Tygodnika Powszechnego przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
 • 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
 • 14 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
 • 31 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
 • 90 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.
 1. Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;
 2. Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.

2) PRZEGLĄDY PRASY

 1. Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej, w programach radiowych i telewizyjnych;
 2. Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;

3) OPRACOWANIE

 1. Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą lub SW REPROPOL;
 2. Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.

4) CYTAT

 1. Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;
 2. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
 3. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.
 4. Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, CytatArtykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.
 5. Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.
 6. Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar CytatuArtykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.
 7. Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem z  E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

5) MONITORING MEDIÓW

Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie Tygodnika Powszechnego lub jego fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy Tygodnika Powszechnego lub SW REPROPOL

Cennik licencyjny materiałów opublikowanych przez „Tygodnik Powszechny”

 1. na korzystanie z materiału redakcyjnego w wydawanym przez licencjobiorcę czasopiśmie przy jednoczesnym wykorzystaniu materiału na stronach internetowych licencjobiorcy:
  • Cena za jeden artykuł: 500 złotych netto plus 23% VAT
 2. na korzystanie z materiału redakcyjnego wyłącznie na prowadzonych przez licencjobiorcę stronach internetowych:
  • Cena za jeden artykuł: 300 złotych netto plus 23% VAT
 3. na korzystanie z materiału redakcyjnego w obrębie wewnętrznej sieci intranet licencjobiorcy:
  • Cena ustalana indywidualnie z Wydawcą „Tygodnika Powszechnego” zgodnie z ofertą i cennikiem SW Repropol
 4. na korzystanie z materiału redakcyjnego na potrzeby użytku wewnętrznego jednostki organizacyjnej licencjobiorcy:
  • Cena ustalana indywidualnie z Wydawcą Tygodnika Powszechnego, zgodnie z ofertą i cennikiem SW Repropol

Warunki i ceny na licencje dotyczące wykorzystania zdjęć, grafik i innych utworów plastycznych opublikowanych przez „Tygodnik Powszechny” ustalane będą indywidualne z Wydawcą.

W przypadku stałej współpracy ceny ustalane będą indywidualnie z Wydawcą „Tygodnika Powszechnego”.

Wszystkie rodzaje licencji wymagają pisemnej zgody Licencjodawcy.

Licencji udziela się standardowo na okres 12 miesięcy. Po upływie tego okresu licencja wygasa a Licencjobiorca, może licencję odnowić albo, bez odrębnego wezwania, zaprzestać korzystania z Utworów, pod rygorem odpowiedzialności cywilno-prawnej .

Licencjobiorca może korzystać z utworu wyłącznie na polach eksploatacji stosownych do rodzaju wykupionej licencji.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w utworze, w szczególności do skracania utworu, zmiany tytułu lub śródtytułów bez piemnej zgody Licencjodawcy.

Licencjobiorca nie jest uprawniony do udzielania dalszej licencji na korzystanie z utworu.

 Licencjobiorca nie jest uprawniony do korzystania ze zdjęć, grafik i innych utworów plastycznych ilustrujących utwór który objęty jest licencją.

Jakiekolwiek korzystanie z utworu mające charakter materialny, zarobkowy lub podobny wymaga zgody Licencjodawcy udzielonej na piśmie oraz wykupienia licencji i zawarcia w tym zakresie odrębnej umowy.

Licencjobiorca korzystając z utworu jest zobowiązany umieścić bezpośrednio przy rozpowszechnianym utworze następujące informacje: imię i nazwisko autora artykułu, datę publikacji oraz źródło, w przypadku materiału publikowanego w wersji elektronicznej zamieścić również link do tekstu źródłowego w domenie www.TygodnikPowszechny.pl

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł