Regulamin serwisu

Regulamin Serwisu

Zobacz też:

Wersja ogłoszona dnia 3 sierpnia 2023 r.
Obowiązuje od 3 sierpnia 2023 r.

Niniejszy regulamin (dalej jako: „Regulamin Serwisu”) określa zasady dostępu, prywatności oraz świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej jako: „Serwis”) prowadzonego przez Usługodawcę. 

I. Informacje ogólne

 1. Serwis jest prowadzony przez TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 1 666 000,00 zł; telefon 668 477 039, fax (12) 421 67 31, e-mail redakcja@tygodnikpowszechny.pl
 2. Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: 668 477 039, fax (12) 4216731 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej redakcja@tygodnikpowszechny.pl oraz kontakt@tygodnikpowszechny.pl. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w dni robocze od godziny 9 do godziny 16. Preferowana komunikacja prowadzona jest przez adres poczty elektronicznej. W przypadku kontaktu telefonicznego koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą. Nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

II. Definicje

Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin Serwisu jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dostępny na  https://tygodnikpowszechny.pl/regulamin

Serwis – strona www.tygodnikpowszechny.pl 

Usługodawca lub Dostawca (płatnych) treści cyfrowych oraz towarów – TYGODNIK POWSZECHNY SP. Z O.O., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, świadczący Usługi bezpłatne za pośrednictwem Serwisu oraz dostarczający płatne Treści cyfrowe (Dostęp czasowy) oraz Towary, w ramach strony www.tygodnikpowszechny.pl w oparciu o Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Serwisów.

Użytkownik – pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, korzystająca z wszelkich usług świadczonych przez Usługodawcę.

Użytkownik zarejestrowany – Użytkownik, który utworzył konto w Serwisie, uzyskał unikalny login/nazwę użytkownika i hasło, posiadający dostęp do Usług zamkniętych po zalogowaniu się.

Konsument – Użytkownik (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Serwis czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługi – wszelkie dostępne w Serwisie usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Usługi otwarte – usługi bezpłatne, dostępne na rzecz Użytkowników po wejściu na stronę internetową Serwisu, bez konieczności utworzenia konta.

Usługi zamknięte – usługi dostępne na poszczególnych stronach www dla Użytkowników, którzy utworzyli konto w Serwisie oraz usługa newslettera.

Usługi bezpłatne – wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników nieodpłatnie.

Płatne Treści cyfrowe (Dostęp czasowy) – niektóre usługi zamknięte świadczone za pośrednictwem strony www.tygodnikpowszechny.pl, na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów, do których w nieuregulowanym tam zakresie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu. 

Konto – zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla Użytkowników bezpłatnie, dający im możliwość korzystania z Usług zamkniętych.

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, materiały wideo, materiały multimedialne, fragmenty artykułów i inne, udostępniane przez Usługodawcę w Serwisie w ramach świadczonych usług.

Artykuły – stanowiące pewną wyodrębnioną całość, wypowiedzi publicystyczne zamieszczane w Serwisie.

 

III. Rodzaje i zakres świadczonych Usług

 1. W ramach Serwisu Użytkownik może korzystać w szczególności z następujących Usług bezpłatnych:

a) w ramach usług otwartych – zapoznawać się z wybranymi Materiałami udostępnionymi przez Usługodawcę w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym poprzez wszelkie strony internetowe wchodzące w skład Serwisu;

b) w ramach usług zamkniętych – zapoznawać się z artykułami udostępnionymi do korzystania przez Usługodawcę, zapisywać teksty do przeczytania na później, dostawać wiadomości o ważnych wydarzeniach, które organizuje Usługodawca (newsletter).

 1. W ramach strony www.tygodnikpowszechny.pl, stanowiącej Serwis, Użytkownik ma możliwość korzystania także z Płatnych Treści cyfrowych – Dostęp czasowy, szczegółowo opisanych w Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów.  Do kwestii nieuregulowanych Regulaminem świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu Serwisu.

IV. Zasady korzystania z Serwisu i czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy

 1. Użytkownicy mają możliwość:
 • korzystania z Serwisu bez utworzenia konta i logowania w ramach Usług otwartych;
 • utworzenia konta za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie i logowania się z wykorzystaniem danych dostępowych ustalonych podczas procesu tworzenia konta;
 1. Utworzenie konta w Serwisie następuje poprzez wprowadzenie do formularza tworzenia konta danych Użytkownika takich jak: adres e-mail i opcjonalnie login/ nazwę użytkownika. 
 2. Po utworzeniu konta w Serwisie zgodnie z ust. 2 powyżej Użytkownik otrzyma wiadomość powitalną (potwierdzenie możliwości korzystania z Serwisu) na podany adres e-mail z linkiem do utworzenia hasła.
 3. Po ustawieniu hasła Użytkownik będzie mógł zalogować się do Serwisu poprzez wpisanie nazwy Użytkownika i hasła ustawionego zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej. Hasło musi być unikalne i trudne do odgadnięcia.
 4. Na podany w trakcie tworzenia konta adres e-mail będą przesyłane wszystkie wiadomości e-mail od systemu (w tym warunki umów). Wprowadzenie adresu e-mail jest dobrowolne, ale konieczne celem prawidłowego świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu (w tym przesyłania warunków umów). Adres e-mail nie jest udostępniany publicznie.

V. Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca informuje, że posiada status przedsiębiorcy, a do umowy sprzedaży zawartej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.
 2. Umowa o świadczenie usług dostępnych po założeniu konta w Serwisie jest zawierana na czas nieokreślony pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, a pierwsze logowanie Użytkownika do Serwisu wymaga zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniającym poprawność jego działania i w zakresie świadczonych usług ponosi odpowiedzialność za jego poprawne działanie.
 4. Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 5. Usługodawca wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: r.o.d.o.).
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam niestanowiących komunikacji marketingowej produktów i usług Usługodawcy – w szczególności oznaczonych odpowiednio słowami „autopromocja” lub „ogłoszenie własne wydawcy”. W przypadku powzięcia wiarygodnej informacji na temat niezgodności reklamy zamieszczonej w Serwisie z prawem lub dobrymi obyczajami Usługodawca uniemożliwi dostęp do takiej reklamy poprzez jej usunięcie. Użytkownik może zgłosić nadużycie w tym zakresie na adres e-mail kontakt@tygodnikpowszechny.pl
 7. Użytkownik jest jedyną osobą uprawnioną do korzystania ze swojego Konta.
 8. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem i powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.
 9. Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami prawa, w szczególności do niedostarczania treści naruszających prawa Usługodawcy oraz innych Użytkowników lub osób trzecich, naruszających ich dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie oraz wszelkich innych treści nawołujących do przemocy, nienawiści, zawierających treści  pornograficzne, wulgarnych, obscenicznych, nienawistnych, agresywnych, dyskryminujących i innych tego rodzaju.
 10. Użytkownik jest także zobowiązany do niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu), kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisie, korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie danych umożliwiających zalogowanie się do własnego Konta w Serwisie innym osobom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z wszelkich Materiałów i Artykułów zamieszczonych w Serwisie wyłącznie do użytku prywatnego w rozumieniu art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Wykorzystanie Materiałów w sposób wykraczający poza zakres niniejszego przepisu wymaga zgody podmiotów uprawnionych z tytułu praw autorskich oraz praw pokrewnych, a jej brak może skutkować pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności w myśl przepisów ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Udostępnienie Materiałów osobom niebędącym osobami bliskimi, w tym umieszczenie ich w internecie w sposób zapewniający dostęp nieograniczonego kręgu odbiorców jest zabronione. Szczegółowe kwestie korzystania z Materiałów i Artykułów reguluje Nota Wydawnicza, która dostępna jest pod adresem   https://www.tygodnikpowszechny.pl/nota-wydawnicza
 12. W przypadku stwierdzenia, iż Użytkownik narusza postanowienia określone w punktach powyższych, Usługodawca jest upoważniony, na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, do usunięcia treści zamieszczonych przez Użytkownika, a także do podjęcia wszelkich działań mających na celu naprawienie poniesionej w związku z tym szkody.
 13. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 14. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o każdym przypadku nieuprawnionego korzystania z konta Użytkownika, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

VI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a) zastosowania aktualnych wersji wybranej przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Edge, Safari obsługujących CSS i Java Script
b) dostęp do internetu
c) przeglądarka musi akceptować pliki cookies

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług zamkniętych jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej umożliwiającego utworzenie konta w Serwisie lub wysyłkę newslettera.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Serwisu, jeżeli sprzęt komputerowy i oprogramowanie Użytkownika nie spełniają powyższych wymagań technicznych.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nadmiernie przeciążone łącze internetowe Użytkownika, a także inne łącza międzyoperatorskie. Nie ponosi on także odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu strony Serwisu wywołane niedozwoloną ingerencją Użytkowników, w żaden sposób niezależną od Usługodawcy.
 4. W przypadku konieczności dokonania zmian i ulepszeń w systemie czy przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowej przerwy w funkcjonowaniu Serwisu.

VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu i świadczonych Usług mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tygodnikpowszechny.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 2. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres e-mail lub login/ nazwę użytkownika.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji. 
 4. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworskiej 1C / LU 3-4, 30-314.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia usług poprzez strony Serwisu, zgodnie z treścią Regulaminu Serwisów, przez czas niezbędny do realizacji tych usług, nie dłużej jednak niż do momentu usunięcia przez Użytkownika konta w Serwisie. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. usług. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane również w celu marketingowym Usługodawcy.
 3. Podstawą przetwarzania danych w zakresie świadczenia usług w ramach Serwisu jest art. 6 ust. 1 lit. b r.o.d.o. – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie przetwarzania do celów marketingowych, w tym wysyłki newslettera, art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakim jest reklamowanie i sprzedaż usług własnych.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane nie podlegają profilowaniu.
 5. Usługodawca może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw Użytkownika wskazanych powyżej, można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem mailowym: iod@tygodnikpowszechny.pl.

X. Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Usług poprzez usunięcie Konta założonego w Serwisie, a w zakresie usługi newslettera – poprzez kliknięcie linku dezaktywującego znajdującego się na dole każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newslettera.
 2. Usunięcie z bazy danych informacji o Użytkowniku następuję bezpośrednio po zarejestrowaniu przez Użytkownika przesłanej rezygnacji, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Usunięcie Konta w Serwisie jest możliwe poprzez wysłanie żądania usunięcia konta na adres kontakt@tygodnikpowszechny.pl lub za pomocą funkcjonalności dostępnej po zalogowaniu do Konta.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Usługodawcę w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 5. Usługodawca ma także prawo wypowiedzieć umowę z 7-dniowym terminem wypowiedzenia, przy zachowaniu wymogów wynikających z Kodeksu cywilnego i z przyczyn wskazanych w ust. 6 poniżej.
 6. Prawo Użytkownika do odstąpienia od umowy o świadczenie Płatnych Treści cyfrowych – dostęp czasowy zostało uregulowane w Regulaminie świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów.
 7. Usługodawca dokłada starań, by zapewnić ciągły i nieprzerwany dostęp do Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług, jednakże możliwe są okresy niedostępności Serwisu z przyczyn takich jak np. zmiana hostingu, aktualizacja Serwisu, awaria infrastruktury informatycznej etc. 
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności z niżej wskazanych ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;
  4. wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 9. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom Serwisu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy o korzystanie z Serwisu w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu lub przy pierwszym logowaniu po dokonaniu zmian w Regulaminie.
 10. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 7 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Usług, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej Umowy.
 11. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie Serwisu oraz w siedzibie Usługodawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 13. Regulamin obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2023 r.