Reklama

Ładowanie...

Katolicy piszą do biskupów

Katolicy piszą do biskupów

19.04.2016
Czyta się kilka minut
"Podtrzymujemy zasadę świętości życia, ale dostrzegamy sytuacje w których kobiety stają w obliczu bolesnych decyzji"
Demonstracja w Łodzi. Fot: Eastnews

LIST OTWARTY OD ZATROSKANYCH KATOLIKÓW DO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

My, niżej podpisani, jesteśmy katolikami szanującymi moralne stanowisko Kościoła, które sprzeciwia się aborcji. Piszemy do Was, Ekscelencje, prosząc o zaangażowanie się w dialog i refleksję nad potencjalnymi skutkami penalizacji aborcji w Polsce.

Podtrzymujemy zasadę świętości każdego życia ludzkiego,  w tym prawo do życia kobiet oraz ich nienarodzonych dzieci. Jednak dostrzegamy również sytuacje, w których niekiedy kobiety i  młode dziewczęta stają w obliczu konieczności podjęcia podjęcia bolesnych decyzji co do kontynuowania lub przerwania ciąży będącej  konsekwencją aktu przemocy seksualnej,  stanowiącej poważne zagrożenie dla ich własnego życia, lub takiej, z której urodziłoby się dziecko z głębokimi upośledzeniami albo nieuleczalnie chore i umierające.  Podczas gdy darzymy szacunkiem osoby, które decydują się na kontynuację takiej ciąży,  nie uważamy jednak, aby tego rodzaju decyzja mogła być im narzucana poprzez wywieranie presji moralnej, a tym bardziej z mocy prawa. W naszej opinii sytuacja przymusu prawnego stanowi pogwałcenie wolności sumienia oraz godności osobistej kobiety, a ponadto jest sprzeczna z tradycyjnym w katolicyzmie rozróżnieniem pomiędzy moralnością a zgodnością z prawem. Prawo nie powinno być wykorzystywane dla sprawowania kontroli nad moralnym wymiarem życia czowieka, wyjąwszy sytuacje, w których postępowanie owego człowieka stanowi zagrożenie dla społeczeństwa.

Ogłoszony w 1965 roku dokument Drugiego Soboru Watykańskiego pt. „Deklaracja o Wolności Religijnej” (Dignitatis Humanae), potwierdza prymat sumienia i prawo do korzystania zarówno z „wolności psychologicznej, jak i wolności od zewnętrznego przymusu … również [przez tych], którzy nie wypełniają obowiązku szukania prawdy i trwania przy niej” (DH2)  Jakkolwiek dostrzegamy zawarte w dokumencie rozróżnienie pomiędzy wolnością od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu (która to wolność jest bezwarunkowa) a wolnością postępowania w zgodzie z własnym sumieniem (która to wolność może zostać ograniczona, jeżeli jej egzekwowanie stanowi zagrożenie dla wspólnego dobra), niemniej jednak uważamy, że wyjątkowy charakter sytuacji konfliktowych powstających z powodu ciąży usprawiedliwia w pewnych okolicznościach przyjęcie tej zasady w jej pierwszym znaczeniu, czyli bezwarunkowej wolności od przymusu postępowania wbrew sumieniu. Ponadto odwoływanie się do autorytetu nauczania Kościoła po to, by wzywać do zmiany prawa powoduje, iż nieistotne staje się rozróżnianie pomiędzy poszanowaniem wolności sumienia w kwestiach religii a poszanowaniem wolności sumienia w ogólniejszym znaczeniu.  Prawo stanowi o wolności wszystkich obywateli Polski, a nie wyłącznie katolików.

Rozumiemy, że polskie ustawodawstwo już obecnie ogranicza dopuszczalność aborcji do sytuacji, kiedy życie lub zdrowie kobiety byłoby zagrożone w przypadku kontynuacji ciąży, kiedy ciąża jest skutkiem takiego czynu przestępczego jak gwałt lub kazirodztwo, oraz kiedy płód jest głęboko upośledzony lub cierpi na nieuleczalne schorzenie zagrażające jego życiu. Jesteśmy świadomi, że według obowiązującego w Polsce ustawodawstwa odpowiedzialności prawnej podlega personel medyczny, który przeprowadza nielegalne aborcje, a nie kobiety, które się im poddają.  Wszelako budzi zaniepokojenie możliwość, że – nawet przy istniejącej ustawie – obawa przed sprawą karną powstrzyma lekarzy przed wyrażeniem zgody na dokonanie legalnych aborcji, lub też ograniczy ich gotowość do przeprowadzania badań prenatalnych, które mogłyby wykazać poważne schorzenia płodu – niektóre kwalifikujące się do leczenia wewnątrzmacicznego,  ale też takie, przy których obowiązujące obecnie prawo pozwala na usunięcie ciąży. Tym niemniej, pomimo tego zastrzeżenia, przyjmujemy do wiadomości, że obecne ustawodawstwo bierze częściowo pod uwagę wyrażane tu przez nas problemy, dążąc do osiągnięcia równowagi w konfliktach między wolnością sumienia a dobrem ogółu.

Rozumiemy, że Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało komunikat przeznaczony do odczytania w kościołach w kraju w niedzielę 3-go kwietnia, czyli dzień nazywany obecnie Niedzielą Miłosierdzia. Było to w przeddzień uroczystości Zwiastowania Pańskiego oraz Dnia Świętości Życia, których obchody zostały w tym roku przeniesione z 25-go marca, aby uniknąć pokrycia się ich terminu ze świętowaniem Wielkanocy.  Jesteśmy świadomi tego, że Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, nie przeprowadził tego przez użycie siły lub przymusu, lecz przez zaproszenie i wyrażenie swojego życzenia.   Maryja posiadała wolność decyzji  co do poczęcia lub odmowy poczęcia dziecka. Wielu kobietom i dziewczętom nie jest dane cieszyć się taką wolnością.

Ekscelencje, stwierdzacie w Waszym komunikacie, że warunki sformułowane w ustawie antyaborcyjnej z 1993 roku nie powinny być przyjęte jako ostatecznie rozstrzygające. Apelujecie zarówno do wierzących jak i niewierzących, aby – dla uczczenia jubileuszowego roku 1050-lecia chrztu Polski – poparli inicjatywę wprowadzenia całkowitego zakazu aborcji oraz pełnej prawnej ochrony życia nienarodzonych.  Zwracacie się również do parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu.  Prosicie wszystkich Polaków o modlitwę w intencji pełnej ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami. Komunikat Waszych Ekscelencji należy odczytywać w związku z projektem ustawy postulującej podobne kroki prawne – czyli delegalizację wszystkich aborcji – przedstawionej przez inicjatywę obywatelską pod hasłem „Stop aborcji 2016”.

Zgadzamy się, że oparty na zasadach moralnych sprzeciw wobec aborcji musi też obejmować aktywne kroki zmierzające do wspierania rodziców – w tym również samotnych matek – borykających się z trudnościami w wychowywaniu dzieci chorych, niepełnosprawnych, czy poczętych w wyniku aktów gwałtu i przemocy. Jednak odnotowujemy także fakt, że wielu obywateli polskich, a między nimi wielu praktykujących katolików, wyraziło i wyraża oburzenie – łącznie z demonstracjami na znak protestu – przeciwko wszelkim posunięciom mającym na celu dalsze ograniczenie dostępu kobiet polskich do możliwości przerwania ciąży.  Niektórym trudno przychodzi pogodzić swoją wiarę katolicką z tak drakońskimi posunięciami godzącymi w kobiety i dziewczęta znajdujące się często w rozpaczliwych sytuacjach.   Niepokoi nas, że każdej kobiecie starającej się o przerwanie ciąży, oraz wszystkim osobom umożliwiającym jej dokonanie tego zabiegu, może grozić ewentualna kara pozbawienia wolności na okres od trzech miesięcy do pięciu lat.  W ten sposób kobiety będące być może ofiarami przemocy, lub takie, które w głęboko tragicznych okolicznościach podjęły rozpaczliwą decyzję usunięcia ciąży, zostałyby sprowadzone do kategorii przestępczyń.  To podejście wydaje się sprzeniewierzeniem wobec apelu o miłosierdzie i współczucie, które to cechy – jak o tym nieustannie przypomina papież Franciszek – muszą znajdować się w samym sercu Ewangelii Dobrej Nowiny.

Doceniamy złożoność wyzwań etycznych, towarzyszących każdemu zamierzonemu działaniu aborcyjnemu. Tym niemniej uważamy także, że nasza katolicka wiara wzywa nas do pochylenia się z uwagą nad cierpieniem w każdej jego postaci, oraz do odpowiadania na nie w duchu ufności w Boskie miłosierdzie, wybaczenie i współczucie zawsze wtedy, kiedy stajemy przed głębokimi dylematami moralnymi, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań.  Jesteśmy przekonani, że  w sytuacjach, kiedy usunięcie ciąży zostaje uznane za konieczne – czyli takich, jakie są obecnie dopuszczalne w polskim ustawodawstwie –  konieczna jest dostępność wczesnej, bezpiecznej i legalnej aborcji.  Jej delegalizacja nie ratuje życia nienarodzonych dzieci.  Za to zabija kobiety, które wolą raczej narazić się na śmierć, niż donosić niechcianą ciążę.

Nadmieńmy jeszcze na koniec, iż istnieje wiele dowodów na to, że najlepszym sposobem zapobiegania aborcjom jest poszanowanie ludzkiej godności i wolności sumienia kobiet w kwestiach dotyczących ich decyzji reprodukcyjnych, a to poprzez zagwarantowanie im dostępu do skutecznych metod kontroli urodzeń.  Odmawianie im tego dostępu oraz równoczesna penalizacja aborcji wydają się być narzędziami służącymi instrumentalizacji kobiet jako organizmów rozrodczych zamiast traktowania ich jako pełnoprawnych, równych istot ludzkich stworzonych na obraz i podobieństwo Boże.

Ekscelencje, jesteśmy Wam wdzięczni za przeznaczenie czasu na przeczytanie tego listu. Wyrażamy nadzieję, że w ramach odpowiedzi stworzycie, Ekscelencje, odpowiednie forum dla dialogu między biskupami a kobietami,  na których życie najbardziej wpływają skutki tego rodzaju ustaw i kampanii.

 

Podpisano:


 1. Marta Alanis, Córdoba, Argentyna
 2. Barbara Hilkert Andolsen, profesor etyki chrześcijańskiej, Fordham University, Nowy Jork, USA
 3. Alicja Baranowska, urzędniczka, Bruksela, Belgia
 4. Claire Ball, nauczycielka religii, Liverpool, Wielka Brytania
 5. Dr Olive Barnes, świecki pracownik duszpasterski, Wielka Brytania
 6. Tina Beattie, profesor studiów katolickich, University of Roehampton, Londyn, Wielka Brytania
 7. Justyna Bednarek, pisarka, dziennikarka, Warszawa, Polska
 8. Carol Burns, kierownik organizacji charytatywnej, Leeds, Wielka Brytania
 9. Anna Cannon, tłumaczka, Reading, Wielka Brytania
 10. Maureen Clarke, UK
 11. Rosaline Costa, działaczka na rzecz praw człowieka, Komisja ds Sprawiedliwości i Pokoju w Bangladeszu, Dhaka, Bangladesz 
 12. Magdalena Ćwiklińska, pediatra, onkolog, Kraków, Polska
 13. Séverine Deneulin, starszy wykładowca (Zagadnienia Rozwoju Międzynarodowego), Bath, Wielka Brytania
 14. Rachel M. Denton, pustelniczka przy diecezji rzymsko-katolickiej w Nottingham, Wielka Brytania
 15. Verónica Díaz Ramos, Valparaíso, Chile
 16. Diane Diffley, Thame, Wielka Brytania
 17. Eileen McCafferty DiFranco, magister teologii, Filadelfia, Pensylwania, USA
 18. Marta Duch-Dyngosz, researcher, Kraków, Polska
 19. Betty C. Dudney, Nashville, Tennessee, USA
 20. Miriam Duignan, dyrektor ds rozwoju, Wijngaards Institute for Catholic Research, Londyn, Wielka Brytania
 21. Marcin Dzierżanowski, dziennikarz tygodnika „Wprost”, Warszawa, Polska
 22. Prof. John Eade,University of Roehampton, Londyn, Wielka Brytania
 23. Ruth Fehlker, teolożka, pracownik duszpasterski, Niemcy
 24. George Ferzoco, University of Bristol, Wielka Brytania
 25. Zuzanna Flisowska, historyk sztuki, Warszawa, Polska
 26. Siostra Madeleine Fredell OP, teolożka, Sztokholm, Szwecja
 27. Tomasz Kamil Gbur, konsultant techniczny, kontrola jakości, Berlin, Niemcy
 28. Mar Grandal, studia teologii pastoralnej, Instituto Superior de Pastoral Universidad Pontificia de Salamanca, Hiszpania 
 29. Teresa Gręziak, dyrygentka chóralna, Warszawa, Polska
 30. Aleksandra Grzeszak, psycholog, Warszawa, Polska
 31. Elfriede Harth, Frankfurt nad Menem, Niemcy
 32. Rosa Maria Hernandez Sosa, profesor teologii, Salwador
 33. Sarah Hicklin, nauczyciel prowadzący programu ESOL, Wielka Brytania
 34. Gladys Via Huerta, Peru
 35. Jan Jans STD, starszy docent etyki, Uniwersytet w Tilburgu, Holandia
 36. Agnieszka Jedrzejko-Pires, magistrantka, tłumaczka, University of Sheffield, Wielka Brytania
 37. Mary Kennan, BPhil Ed (VI) licencjat filozofii, dyplomowana nauczycielka osób niedowidzących, Liverpool, Wielka Brytania
 38. Alison Kennedy, asystentka duszpasterska, muzyk, Leicester, Wielka Brytania
 39. Clare Keogh, studentka nauk medycznych (terapia zajęciowa), Melbourne, Australia
 40. Ursula King, profesor teologii i studiów religii (emerytowana) , University of Bristol, Wielka Brytania
 41. Aleksandra Klich, redaktor naczelna „Magazynu Świątecznego”, Warszawa, Polska
 42. Katarzyna Knaś, pielęgniarka dyplomowana, teolożka, obywatelka polska, obecnie zamieszkała w Fleet, Hampshire, Wielka Brytania
 43. Lesley-Anne Knight, dyrektor naczelna, Elders Foundation, Hampshire, Wielka Brytania
 44. Marta Kostulska, pracownik administracyjny, Warszawa, Polska
 45. Sylwia Kostulska, ekonomistka-bankowiec, Warszawa, Polska
 46. Julia Maria Koszewska, doktorantka, bibliotekarka sztuk pięknych, socjolożka, była wiceprezes Klubu Inteligencji Katolickiej (KIK), Warszawa, Polska
 47. Dr Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika „Znak”, Kraków, Polska
 48. Katarzyna Kucharska-Hornung, historyk sztuki, Warszawa, Polska
 49. Małgorzata Kurkowska, kierownik programu pomocy humanitarnej, Nicea, Francja
 50. Teresa Lanza, Boliwia
 51. Anna Lewczuk, asystentka osób niepełnosprawnych, Warszawa, Polska
 52. Gerard Loughlin, profesor teologii, Durham University, Wielka Brytania
 53. Heather McCrae, licencjat nauk ścisłych, magister, tłumaczka tekstów technicznych (niemiecki-angielski), Hamburg, Niemcy
 54. Mary McDermott, emerytowana nauczycielka, Lanark, Szkocja, Wielka Brytania
 55. Dr Patricia Madigan OP, Sydney, Australia
 56. Sara Maitland, pisarka, Dumfries and Galloway, Szkocja, Wielka Brytania
 57. Irena Mangone, Nottingham, Wielka Brytania
 58. Katarzyna Martynuska, malarka ikon, muzyczka, Warszawa, Polska
 59. Sandra Mazo, Kolumbia
 60. Natalia Mileszyk, prawniczka, Warszawa, Polska
 61. Margaret-Mary Morran, uniwersytecki doradca ds wyboru zawodu (emerytowana), Glasgow, Szkocja, Wielka Brytania
 62. Jeanette Middendorp Paap, van der Horst, Holandia
 63. Dr Susan O'Brien, historyk akademicki (emerytowana), Cambridge, Wielka Brytania
 64. Marianna Oklejak, artystka, Warszawa, Polska
 65. Anna Pawlikowska, redaktor, Kraków, Polska
 66. Martin Pendergast STL, magister, pracownik duszpasterski, Londyn, Wielka Brytania
 67. Barbara Piotrowska, artysta grafik, Warszawa, Polska
 68. Prof. Jean Porter, Katedra Teologii Moralnej imienia Johna A. O'Briena, University of Notre Dame, Notre Dame, Indiana, USA
 69. Edyta Przykaza, filolog polski, Tarnobrzeg, Polska
 70. Zuzanna Radzik, teolożka, Polska
 71. Prof. dr Maria José Fontelas Rosado Nunes, Studium Podyplomowe Nauk o Religii, Pontificia Universidade Católica de São Paulo, Brazylia
 72. Susan A. Ross, profesor teologii, Loyola University, Chicago, Illinois, USA
 73. Joanna Rózga, działaczka społeczna i wolontariuszka, Warszawa, Polska
 74. Christine Schenk, magister nauk ścisłych, magister teologii, dyplomowana pielęgniarka położna, Cleveland, Ohio, USA
 75. Joseph A. Selling, STD, emerytowany profesor etyki teologicznej, Belgia
 76. Teresa Sergot, urodzona w Wielkiej Brytanii z polskich rodziców
 77. Janet Soskice, profesor teologii filozoficznej, University of Cambridge, Wielka Brytania
 78. Dr Kate Sotejeff-Wilson, tłumaczka, Jyväskylä, Finlandia
 79. Katarzyna Sroczyńska, redaktor, Warszawa, Polska
 80. Dr Jacqui Stewart, Wydział Teologii i Religii, University of Exeter, Wielka Brytania
 81. Maja Szwedzińska, instruktor biznesu, trener, menadżerka, Warszawa, Polska
 82. Prof. Margaret Susan Thompson, The Maxwell School of Citizenship & Public Affairs, Syracuse University, USA
 83. Lesley Toner, inspektor opieki społecznej (emerytowana), Cupar, Szkocja, Wielka Brytania 
 84. Kamila Trajnerowicz, tłumaczka konferencyjna, Warszawa, Polska
 85. Dr Anna Wallentin, nauczyciel akademicki, Berlin, Niemcy
 86. Teresa Wasiak, ekonomista, Warszawa, Polska
 87. Barbara Wilson, emerytka, Londyn, Wielka Brytania
 88. Katarzyna Winsch-Supera, romanistka, Warszawa, Polska
 89. Pat Black Woodbury, emerytka, Wielka Brytania
 90. Maria Wójtowicz, historyk sztuki, Sewilla, Hiszpania

Napisz do nas

Chcesz podzielić się przemyśleniami, do których zainspirował Cię artykuł, zainteresować nas ważną sprawą lub opowiedzieć swoją historię? Napisz do redakcji na adres redakcja@tygodnikpowszechny.pl . Wiele listów publikujemy na łamach papierowego wydania oraz w serwisie internetowym, a dzięki niejednemu sygnałowi od Czytelników powstały ważne tematy dziennikarskie.

Obserwuj nasze profile społecznościowe i angażuj się w dyskusje: na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube. Zapraszamy!

Newsletter

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]