Regulamin "Konkursu z koloratką" na esej – "Tydzień z życia księdza"

§ 1

Organizatorem jest Tygodnik Powszechny sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Wiślnej 12, 31-007 Kraków, wydawca "Tygodnika Powszechnego",  zwany dalej ORGANIZATOREM,

Organizator przygotuje i przeprowadzi konkurs na esej "Tydzień z życia księdza", pt.: "Konkurs z koloratką",  zwany dalej Konkursem. Organizator jest przyrzekającym nagrodę konkursową w rozumieniu art. 921 kodeksu cywilnego. Konkurs będzie przeprowadzony w dniach od 5 grudnia 2007 r. do 31 stycznia 2008 r. Konkurs będzie prowadzony na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby duchowne.

§ 3

Zadaniem uczestnika Konkursu jest: Napisanie eseju o objętości nieprzekraczającej 6 tys. znaków opisującego tydzień z życia księdza, ich problemy oraz codzienne życie. Przesłany tekst nie powinien być dotąd publikowany w całości ani we fragmentach. Teksty należy przesłać w jednym egzemplarzu  lub dostarczyć osobiście na adres organizatora ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem "Konkurs z koloratką" lub na adres redakcja@tygodnik.com.pl w terminie do 31 stycznia 2008 r. - decyduje data stempla pocztowego. Do przesyłki należy dołączyć dane osobowe: imię, nazwisko, adres i numer telefonu na potrzeby realizacji konkursu oraz dołączyć podpisane oświadczenie.

§ 4

Zwycięzca konkursu zostanie wyłoniony przez Komisję Konkursową w składzie:

 • ks. Adam Boniecki  - przewodniczący
 • Michał Okoński
 • Michał Kuźmiński
 • Ks. Jacek Prusak
 • Maciej Müller

Decydując o przyznaniu nagród Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę w szczególności: oryginalność, sugestywność, poprawność językową, formę. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową do dnia 25 lutego 2008 r. Z posiedzenia Komisji sporządzony zostanie protokół. Eseje niespełniające wymagań określonych w § 3, nadesłane po terminie, nieczytelne nie będą brane pod uwagę. Wyniki Konkursu będą opublikowane na łamach "Tygodnika Powszechnego"

§ 5

Nagrodami w konkursie są: rekolekcje w La Salette, nbox HDTV recorder z aktywacją i wszystkimi pakietami programowymi oraz książki wydawnictwa Pascal i wydawnictwa UJ.  Organizator przyznaje nagrodę główną i dodatkowe nagrody zgodnie z decyzja Komisji Konkursowej.

Od kwoty przeznaczonej na daną nagrodę zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy oraz ewentualne inne należności fiskalne i publicznoprawne, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagroda nieodebrana w terminie jednego miesiąca od dnia ogłoszenia wyników przepada i jest nienależna.

§ 6

Wszelkie prawa do nagrodzonych tekstów, w tym również majątkowe prawa autorskie na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenia

b) zwielokrotniania określoną techniką,

c) wprowadzania do obrotu,

d) publikowania kopii, reprodukcji oraz fragmentów i motywów graficznych dzieła,

e) udzielania licencji na wykorzystanie,

f) publikowanie w internecie

wraz z prawem dalszej odprzedaży w/w praw, przechodzą na Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z chwilą odbioru nagrody lub złożenia oświadczenia.

§ 7

Wszelkie odwołania dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie, nie później niż w terminie do 10 lutego 2008 r. O zachowaniu terminu do wniesienia odwołania decyduje data jej otrzymania przez Organizatora. Pisemne odwołanie powinno zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji oraz powinno być zgłoszone na adres Organizatora: Dział Promocji Tygodnika Powszechnego, ul. Wiślna 12, 31-007 Kraków, z dopiskiem na kopercie "Konkurs z koloratką". Odwołania rozpatrywane będą w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. W przedmiocie odwołania ostateczna i wiążąca jest decyzja Organizatora. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 3 dni od daty rozpatrzenia.

§ 8

Prawa i obowiązki Organizatora i uczestników Konkursu określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, Regulaminie ogólnym konkursów organizowanych przez Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Konkursie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu i Regulaminu ogólnego po chwili jego ogłoszenia i w trakcie Konkursu.

Niniejszy regulamin oraz Regulamin ogólny dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.tygodnik.onet.pl  Na żądanie uczestnika regulamin niniejszego Konkursu będzie wysłany pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej koperty wraz ze znaczkiem. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzców Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek zaniedbania wynikające z działania poczty lub innych operatorów telekomunikacyjnych.

Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych Organizatorowi w związku z konkursem i dla potrzeb konkursu na łamach "Tygodnika Powszechnego". Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 29VIII1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926), podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł
© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]