Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych oraz towarów

   Czyta się kilka minut

Zobacz też:

Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych oraz towarów w ramach serwisu: www.tygodnikpowszechny.pl

Ogłoszony 3 sierpnia 2023 r.
obowiązuje od 3 sierpnia 2023 r.

Niniejszy „Regulamin świadczenia płatnych treści cyfrowych i towarów” (dalej jako „Regulamin”) określa zasady zamawiania, korzystania i dokonywania opłat za Treści cyfrowe i towary (rzeczy) świadczone odpłatnie przez Dostawcę. Przed dokonaniem płatnego zamówienia Użytkownik powinien zapoznać się z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisów dostępnego na tygodnikpowszechny.pl/regulamin

I. Informacje ogólne

 1. Płatne Treści cyfrowe i towary są świadczone przez Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z  siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152,  wysokość kapitału zakładowego: 1 666 000,00 zł, telefon 12 422 25 18, 668 477 039, fax (12) 4216731, e-mail redakcja@tygodnikpowszechny.pl (dalej jako: „Dostawca”)
 2. Dostawca informuje, że posiada status przedsiębiorcy, a do umowy zawartej zgodnie z treścią niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy dotyczące konsumentów.
 3. Z Dostawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanymi numerami telefonu: 12 422 25 18, 668 477 039, fax (12) 4216731 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej redakcja@tygodnikpowszechny.pl lub kontakt@tygodnikpowszechny.pl. Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w dni robocze od godziny 9 do godziny 16. Preferowana komunikacja prowadzona jest przez adres poczty elektronicznej. W przypadku kontaktu telefonicznego koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą. Nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.
 4. Przez „Treści cyfrowe” rozumie się dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej jako Dostępy czasowe.
 5. Przez „Towary” rozumie się papierowe wydania „Tygodnika Powszechnego” dostarczane przez Dostawcę w ramach prenumeraty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.

II. Rodzaje i zakres świadczonych Treści cyfrowych i towarów płatnych

 1. Treści cyfrowe i Towary są świadczone w ramach strony www.tygodnikpowszechny.pl oraz mogą być świadczone za pomocą aplikacji mobilnej.
 2. Korzystanie i zamawianie płatnych Treści cyfrowych i Towarów jest możliwe wyłącznie dla zarejestrowanych Użytkowników, którzy utworzyli Konto w Serwisie i spełniają wymagania techniczne określone w Regulaminie Serwisu (http://tygodnikpowszechny.pl/regulamin). Utworzenie Konta jest bezpłatne.
 3. W ramach świadczenia przez Dostawcę płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma możliwość korzystania z Dostępu czasowego – w ramach którego Użytkownik uzyskuje otwarty dostęp do wszystkich Artykułów przez czas, na który wykupił dostęp. 
 4. W ramach płatnych Treści cyfrowych Użytkownik ma dostęp do bieżących numerów w formatach na czytniki (PDF, EPUB, MOBI), dalej „Pliki”.
 5. Użytkownik pobiera pliki na własny użytek i nie jest uprawniony do przekazywania plików osobom trzecim (za wyjątkiem przypadków określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.). 
 6. W ramach serwisu www.tygodnikpowszechny.pl można zamówić również Towary.
 7. Wykupienie danego rodzaju Dostępu jest możliwe po wejściu na podstronę, na którą Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w odnośnik znajdujący się pod fragmentami poszczególnych Artykułów zamieszczonymi na stronie www.tygodnikpowszechny.pl lub poprzez kliknięcie w link umożliwiający zakup dostępu. Zamówienie Treści cyfrowych w ramach Dostępu czasowego następować będzie na odpowiednich podstronach serwisu www.tygodnikpowszechny.pl, gdzie znajdować się będzie ich szczegółowy opis, w tym – w przypadku Treści cyfrowych – funkcjonalności oraz interoperacyjności.
 8. Użytkownik ma możliwość wykupienia Dostępu czasowego na zdefiniowane przez Dostawcę okresy czasu , które będą wskazane na stronie umożliwiającej wykupienie Dostępu. Umowa o świadczenie Treści cyfrowych zostaje wówczas zawarta na czas określony, w zależności od wybranej opcji.
 9. Wraz z uzyskaniem Dostępu Użytkownik otrzyma status „otwarty” na zdefiniowany czas.
 10. W przypadku gdy Użytkownik wykupi kolejny Dostęp czasowy, w czasie trwania już wykupionego, ulega on automatycznemu przedłużeniu o okres czasu odpowiadający długości kolejnego wykupionego dostępu, w ramach limitu maksymalnej długości wykupionego Dostępu czasowego ustalonego przez Dostawcę. 
 11. W przypadku Dostępu czasowego do Treści cyfrowych Użytkownik będzie miał możliwość skorzystania z nich w momencie zarejestrowania płatności, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgodę, co wiąże się dla niego z utratą prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami pkt IV ust. 2 poniżej. Przed zawarciem umowy Użytkownik otrzyma informacje, w jaki sposób uzyska dostęp, i będzie mógł skorzystać z Treści cyfrowych  w ramach Dostępu czasowego.
 12. W przypadku Towarów objętych prenumeratą wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” Dostawca zobowiązuje się dostarczyć poszczególne wydania w terminie i w sposób  wskazany w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu (Zasady prenumeraty wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego”  za pośrednictwem serwisu www.TygodnikPowszechny.pl; załącznik określa także koszt wysyłki).

III. Płatność 

 1. Ceny za poszczególne rodzaje Treści cyfrowych oraz Towarów płatnych są wyszczególnione na podstronach umożliwiających ich zamówienie. Podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. Użytkownik pozna całkowitą cenę za dany rodzaj dostępu przed wyrażeniem woli związania się umową.
 2. W przypadku zmiany cen Treści cyfrowych lub Towarów płatnych, polegających na ich obniżeniu, sprzedawca umieszcza informację o najniższej cenie Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.
 3. Po wybraniu określonej (płatnej) Treści cyfrowej i/lub Towaru Użytkownik zostanie przekierowany na stronę z podsumowaniem transakcji.   
 4. Zamówienie płatnych Treści cyfrowych i/lub Towarów uważa się za złożone i niepodlegające dalszym modyfikacjom z chwilą zaznaczenia przez Użytkownika opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Użytkownik otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na adres e-mail podany w trakcie procesu zamawiania Treści cyfrowych i/lub Towarów. W momencie zaznaczenia opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty dochodzi do zawarcia umowy o dostarczenie Treści cyfrowych (np. Dostęp czasowy) lub dostarczenie (sprzedaży) Towarów.
 5. Po zaznaczeniu opcji oznaczającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty Użytkownik zostanie automatycznie przeniesiony na stronę partnera odpowiedzialnego za obsługę płatności. W przypadku dokonywania opłaty za powtarzalne Treści cyfrowe lub Towary Użytkownik będzie miał możliwość wyboru płatności tradycyjnej lub cyklicznej. 
 6. Płatność cykliczna polega na automatycznym obciążaniu karty płatniczej Użytkownika w terminach i kwotach określonych w zamówieniu. W przypadku wyboru metody płatności cyklicznej Użytkownik wyraża zgodę na obciążanie przez Dostawcę karty płatniczej ceną za kolejne okresy rozliczeniowe. Użytkownik ma prawo rezygnacji z płatności cyklicznej poprzez złożenie rezygnacji za pomocą odpowiedniej funkcji dostępnej po zalogowaniu do Konta Użytkownika w Serwisie. 
 7. Użytkownik zobowiązany jest dokonać zapłaty za Towary w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku wyboru płatności kartą – pięć dni). Brak zapłaty w tym terminie spowoduje anulowanie zamówienia, o czym Użytkownik zostanie poinformowany przez e-mail. Użytkownik otrzyma potwierdzenie dokonania zapłaty na adres e-mail podany w trakcie procesu zamawiania Treści cyfrowych i/lub Towarów. 
 8. Obsługa płatności jest realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444, zwaną dalej „Operatorem Płatności”, prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem payu.pl.
 9. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod niniejszym linkiem oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności.
 10. Płatność za pośrednictwem PayU jest jedyną akceptowaną formą zapłaty za Treści cyfrowe oraz Towary.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu konsumentem oraz osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku Treści cyfrowych, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji podczas procedury ich zamawiania, Użytkownik może oświadczyć, iż wyraża zgodę na aktywowanie dostępu do tych Treści natychmiast po dokonaniu zamówienia i zawarciu umowy, co spowoduje natychmiastowy dostęp do danych Treści cyfrowych i utratę prawa odstąpienia od umowy. Utrata prawa do odstąpienia dotyczyć będzie wyłącznie Treści cyfrowych. W razie braku zgody na aktywowanie dostępu do Treści cyfrowych natychmiast po dokonaniu zamówienia Treści te będą udostępnione dopiero po upływie terminu na odstąpienie od umowy.
 3. Jeżeli Użytkownik nie utraci prawa do odstąpienia od umowy (zgodnie z ust. 2 powyżej) lub umowa dotyczy innych niż Treści cyfrowe dóbr (Towarów), zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od:

  1) objęcia towaru w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  1. obejmuje wiele towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, jego partii lub części,
  2. polega na regularnym dostarczaniu towaru przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z towarów;

  2) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 4. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, należy wysłać oświadczenie na adres Dostawcy, wskazany powyżej. Użytkownik może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy dostępnym w załączeniu (poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jeżeli umowa dotyczy Treści cyfrowych (w odniesieniu do których Użytkownik wyraził zgodę, o której mowa w ust. 2 powyżej) oraz innych dóbr (Towarów), odstąpienie od umowy wywiera skutek względem tych innych dóbr.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 3 powyżej, umowę tę uważa się za niezawartą, zaś Dostawca zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Użytkownik poinformował Dostawcę o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Użytkownika, chyba że wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Użytkownik nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli Dostawca nie zaproponował, że sam odbierze towar od Użytkownika, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Jeżeli Użytkownik wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Dostawcę, Dostawca nie jest zobowiązany do zwrotu Użytkownikowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić towar Dostawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez niego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Dostawca zaproponował, że sam towar odbierze. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem. Użytkownik ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru, chyba że Dostawca zgodził się je ponieść.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

V. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Dostawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.
 2. Reklamacje dotyczące świadczonych Treści cyfrowych i Towarów mogą być zgłaszane przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@tygodnikpowszechny.pl. Dostawca zobowiązuje się do rzetelnego zbadania okoliczności zaistnienia nieprawidłowości.
 3. W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane konieczne do identyfikacji Użytkownika, w tym jego adres oraz opcjonalnie nazwę użytkownika.
 4. Dostawca rozpatrzy reklamację oraz powiadomi Użytkownika o jej rozstrzygnięciu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od daty otrzymania reklamacji na adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas tworzenia konta lub pocztą na adres podany w reklamacji.
 5. Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez spółkę Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000045152, wysokość kapitału zakładowego: 1 666 000,00 zł.
 2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu świadczenia Treści cyfrowych i Towarów poprzez stronę www.tygodnikpowszechny.pl, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Serwisów oraz w celu marketingowym administratora danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych w zakresie dostępu do płatnych treści cyfrowych oraz sprzedaży Towarów jest  art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: r.o.d.o.) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, a w zakresie przetwarzania danych do celów marketingowych art. 6 ust. 1 lit. f r.o.d.o. – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, jakim jest reklamowanie i sprzedaż usług własnych.
 4. Dane będą przetwarzane w celu wykonania umowy, przez czas realizacji umowy oraz w okresie przedawnienia roszczeń. 
 5. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. Dane nie podlegają profilowaniu.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, podane przez Użytkownika w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez PayU S.A., z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne celem świadczenia ww. Treści cyfrowych lub sprzedaży Towarów.
 8. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym realizacji praw Użytkownika wskazanych powyżej, można się kontaktować z Inspektorem danych osobowych pod adresem mailowym: iod@tygodnikpowszechny.pl.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w szczególności z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

  a) jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie;

  b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji;

  c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Treści cyfrowych lub Towarów w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem;

  d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Treści cyfrowych, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Dostawcy.

 2. Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 14- dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik ma możliwość wypowiedzenia umowy objętej zmienionym regulaminem w ciągu 14 dni od dokonania zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu lub przy pierwszym logowaniu po dokonaniu zmian w Regulaminie.
 3. Zmiany Regulaminu wprowadzone z innych przyczyn niż wskazane w ust. 1 powyżej, w szczególności polegające na wprowadzeniu nowych Treści cyfrowych lub Towarów, nie będą modyfikowały treści umów zawartych z Użytkownikami w oparciu o wersję Regulaminu obowiązującą w momencie zawierania tej umowy.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronach wchodzących w skład Serwisu oraz w siedzibie Dostawcy wskazanej w niniejszym Regulaminie.
 5. Komunikacja z Użytkownikami będzie odbywać się za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres e-mail Użytkownika, w tym w szczególności w ten sposób Dostawca będzie przesyłał potwierdzenia zawarcia umowy oraz otrzymania oświadczenia o zgodzie na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usługi dostępu do Treści cyfrowych.
 6. Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Serwisów dostępnego pod adresem tygodnikpowszechny.pl/regulamin oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia 3 sierpnia 2023 r.
 9. Załączniki:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy;

Załącznik nr 2 – Zasady prenumeraty wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” za pośrednictwem serwisu www.TygodnikPowszechny.pl.

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C/ LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, telefon 12 422 25 18, 668 477 039, fax (12) 4216731, e-mail redakcja@tygodnikpowszechny.pl

– Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) / o świadczenie następującej usługi (*)

– Data zawarcia umowy (*) /odbioru (*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Załącznik nr 2

Zasady prenumeraty wydania papierowego „Tygodnika Powszechnego” za pośrednictwem serwisu www.TygodnikPowszechny.pl (Dostawa na terenie Polski)

1. OKRES PRENUMERATY, TERMIN ROZPOCZĘCIA, KOSZT WYSYŁKI:

- kwartał: 13 numerów
- rok: 52 numery

Prenumerata rozpoczyna się od wydania opublikowanego nie wcześniej niż 7, i nie później niż 10 dni po zarejestrowaniu płatności. Oznacza to, że pierwszy numer wysyłamy do 10 dni od opłacenia zamówienia.

Koszt dostawy poszczególnych wydań „Tygodnika Powszechnego” dostarczanych w ramach prenumeraty ponosi Wydawca.

2. WARIANTY PRENUMERATY KRAJOWEJ

Dzień nadania przesyłki, o którym mowa poniżej, to dzień wprowadzenia do sprzedaży danego numeru (wydania) „Tygodnika Powszechnego” – zazwyczaj jest to środa każdego tygodnia.

a. EKONOMICZNA

Deklarowany termin doręczenia prenumeraty krajowej standard D+3 to trzeci dzień roboczy po dniu nadania.

Obsługą wysyłki prenumeraty ekonomicznej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Walstead Kraków Sp. z o.o.

b. PRIORYTET

Deklarowany termin doręczenia przesyłki priorytetowej D+1 przez Pocztę Polską to następny dzień roboczy po dniu nadania pod warunkiem nadania do godziny 15:00 (czas ten może ulec zmianie).

Obsługą wysyłki prenumeraty priorytetowej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Walstead Kraków Sp. z o.o.

c. POKOLENIA

Prenumerata krajowa, ekonomiczna, roczna, ze zniżką dla osób poniżej 26. roku życia, powyżej 65. roku życia i dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Zastrzegamy sobie prawo skontaktowania się z wybranymi osobami z prośbą o weryfikację prawa do ulgi.

Obsługą wysyłki prenumeraty ekonomicznej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Walstead Kraków Sp. z o.o.

d. WYDANIA SPECJALNE

Prenumerata 4 Wydań Specjalnych „Tygodnika Powszechnego”. Prenumerata krajowa, ekonomiczna.

Obsługą wysyłki prenumeraty ekonomicznej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Walstead Kraków Sp. z o.o.

3. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ ZA PRENUMERATĘ KRAJOWĄ

Prenumeratę krajową wydania drukowanego można zamówić przez:
▪ internet na TygodnikPowszechny.pl/sklep
▪ dokonanie wpłaty na konto lub opłacenie przekazem pocztowym:

Tygodnik Powszechny
ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków
Nr konta Bank Pekao SA
49 1240 4533 1111 0000 5431 1987
 

Dokonując zamówienia należy w polu DANE DOSTAWY podać imię i nazwisko oraz adres, pod który ma być dostarczana prenumerata.

Informujemy, że dane osobowe podane przy zamówieniu będą przetwarzane przez spółkę Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, wysokość kapitału zakładowego: 1 666 000,00 zł w celu wykonania umowy prenumeraty oraz we własnym celu marketingowym. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane Użytkownika będą przetwarzane do chwili wygaśnięcia umowy, a w celach marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@TygodnikPowszechny.pl

4. PRENUMERATA ZAGRANICZNA

Aktualny cennik oraz numer konta do przelewów zagranicznych dostępny na stronie TygodnikPowszechny.pl/sklep

Prenumeratę zagraniczną można zamówić kontaktując się z działem Prenumeraty „TP” pod adresem: prenumerata@TygodnikPowszechny.pl

5. DOSTĘPNE WARIANTY PRENUMERATY ZAGRANICZNEJ:

a. EKONOMICZNA

Deklarowany termin doręczenia przesyłki zagranicznej ekonomicznej wynosi do 15 dni roboczych po dniu nadania dla Europy, a do 20 dni roboczych po dniu nadania dla reszty świata (czas ten może ulec zmianie).

Obsługą wysyłki prenumeraty ekonomicznej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Walstead Kraków Sp. z o.o.

b. PRIORYTET

Deklarowany termin doręczenia przesyłki zagranicznej priorytetowej wynosi do 7 dni roboczych po dniu nadania dla Europy, a do 9 dni roboczych po dniu nadania dla reszty świata (czas ten może ulec zmianie).

Obsługą wysyłki prenumeraty priorytetowej „Tygodnika Powszechnego” zajmuje się firma Walstead Kraków Sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wydawcą Tygodnika Powszechnego a Walstead Kraków Sp. z o.o.

6. ZAMÓWIENIE I PŁATNOŚĆ ZA PRENUMERATĘ ZAGRANICZNĄ

- Prenumeratę zagraniczną można opłacić wyłącznie przez konto „Tygodnika Powszechnego”:

Tygodnik Powszechny
ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków
Bank PKO S.A. I/O Kraków Rynek Główny 31,
SWIFT: PKOPPLPW,
IBAN: PL64124014311111000010452170

- Dokonując zamówienia należy w tytule przelewu podać DANE DOSTAWY to znaczy: imię i nazwisko oraz adres, pod który ma być dostarczana prenumerata zagraniczna.

Informujemy, że dane osobowe podane przy zamówieniu będą przetwarzane przez spółkę Tygodnik Powszechny sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Dworska 1C / LU 3-4, 30-314 Kraków, NIP: 6760056914, REGON: 350319302, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000045152, wysokość kapitału zakładowego: 1 666 000,00 zł w celu wykonania umowy prenumeraty oraz we własnym celu marketingowym. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane Użytkownika będą przetwarzane do chwili wygaśnięcia umowy, a w celach marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Informujemy również o prawie wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się kontaktować pod adresem mailowym: iod@TygodnikPowszechny.pl 

 

7. KONTAKT W SPRAWIE PRENUMERATY PAPIEROWEJ KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ:

Agnieszka Dyrcz (od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-15.00)
kom. 668 479 075
e-ma­il: prenumerata@​TygodnikPowszechny.pl  

ZOBACZ TAKŻE politykę prywatności i zasady ochrony danych osobowych w serwisie www.TygodnikPowszechny.pl

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Autorskie newslettery premium
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
89,90 zł