Szanowny Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności. Prosimy o poświęcenie kilku minut, aby się z nimi zapoznać. Możliwe jest to tutaj.

Rozumiem

Reklama

O nas

„Tygodnik Powszechny” – najszybciej rosnący tygodnik opinii w Polsce

Pełen obraz tygodnia: o kuluarach wielkiej polityki pisze Andrzej Stankiewicz, Polskę i Polaków przez pryzmat reportażu i rozmowy oglądają Anna Goc, Błażej Strzelczyk i Przemysław Wilczyński. Satyrycznych rysunków komentujących aktualne sprawy dostarcza Bartosz Minkiewicz, autor komiksów „Wilq”.

Zawsze zaskakujące analizy na przecięciu polityki, religii, popkultury tworzy Marcin Napiórkowski. Najnowsze seriale odkrywa Jakub Majmurek, nowe i stare idee omawia Jakub Dymek, o książkach piszą Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk, Łukasz Najder. Wśród felietonistów są Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, Jan Klata. Co tydzień najważniejsze filmy recenzuje nagrodzona przez PISF za krytykę filmową Anita Piotrowska. Piszemy też o muzyce współczesnej i poważnej, o teatrze i operze, o najbardziej gorących wydarzeniach.

Wielokrotnie nagradzany dział zagraniczny zapełniają korespondenci z całego świata: jesteśmy w Azji, w Iraku i Turcji, nasz dziennikarz jako pierwszy z polskich mediów był na Lampedusie, od początku towarzyszymy wydarzeniom na Ukrainie, jesteśmy też w Nowym Jorku i Waszyngtonie, w Izraelu i Niemczech, z Francji piszemy o terroryzmie, z Argentyny o Papieżu, a z Wenezueli o gospodarczym krachu.

„Tygodnik Powszechny” to katolicyzm otwarty. Najważniejsze informacje z Watykanu papieża Franciszka i z kraju. Duchowość, medytacja, stosunki państwo-Kościół – nie unikamy żadnego tematu. Piszemy o Kościele wobec pedofilii i o świecie wobec Kościoła – wśród autorów Szymon Hołownia, ks. Adam Boniecki, ks. Michał Heller, Zuzanna Radzik, o. Ludwik Wiśniewski, ks. Jacek Prusak, Piotr Sikora i Artur Sporniak.


 

“Tygodnik Powszechny” for News and Opinions. Poland’s Fastest-Growing Weekly

A full picture of the week; Andrzej Stankiewicz takes us behind the scenes in the world of high politics, while Anna Goc, Błażej Strzelczyk and Przemysław Wilczyński look at Poland and the Poles through the prism of reportage and conversation. Satiric commentary on hot topics is provided in cartoon form by Bartosz Minkiewicz, creator of the Wilq, Superbohater (Wilq, Superhero) comic book. Marcin Napiórkowski’s analyses, coming from the point where politics, religion and pop culture intersect, never fail to surprise. Jakub Majmurek explores the latest TV serials, Jakub Dymek discusses ideas and concepts both new and old and Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk and Łukasz Najder write about books. Our columnists include Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, and Jan Klata. Every week, the most important films are reviewed by Anita Piotrowska, a winner of the Polish Film Institute’s Critic’s Award. Contemporary and classical music, theatre, opera, headline events... we cover them all.

Our foreign desk, which has won multiple awards, is flooded with news from correspondents all over the world. We are a presence in Asia, in Iraq and in Turkey. Our journalists were the first representatives of the Polish media in Lampedusa. In Ukraine, we have been following events on the spot from the outset. We are there in New York and in Washington, in Israel and in Germany, covering terrorism in France, the Pope in Argentina and the economic crash in Venezuela.

“Tygodnik Powszechny” is open Catholicism. We provided the most crucial information from Pope Francis’ Vatican and from Poland. Spirituality, meditation, relations between the state and the Church... there is no topic we avoid. We write about the Church in relation to paedophilia and the world in relation to the Church, with Szymon Hołownia, Reverend Father Adam Boniecki, Reverend Father Michał Heller, Zuzanna Radzik, Reverend Father Ludwik Wiśniewski OP, Reverend Father Jacek Prusak, Piotr Sikora and Artur Sporniak all numbering amongst our authors.


 

„Tygodnik Powszechny” – die am schnellsten wachsende meinungsbildende Wochenzeitschrift Polens

Das vollständige Bild der Woche: über die inoffiziellen Gespräche der großen Politik schreibt Andrzej Stankiewicz, das Land und seine Bewohner beobachten durch das Prisma der Reportage und des Gesprächs Anna Goc, Błażej Strzelczyk und Przemysław Wilczyński. Satirische Zeichnungen, die Aktuelles kommentieren, liefert Bartosz Minkiewicz, Autor der Comics „Wilq”.

Stets überraschende Analysen aus der Schnittstelle der Politik, Religion und Popkultur gestaltet Marcin Napiórkowski. Die neusten Serien entdeckt Jakub Majmurek, neue und alte Ideen bespricht Jakub Dymek, über Bücher berichten Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk und Łukasz Najder. Unter den Feuilletonisten findet man  Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller oder Jan Klata. Jede Woche rezensiert die wichtigsten Filme Anita Piotrowska, die vom Polnischen Filminstitut eine Auszeichnung für Filmkritik verliehen bekam. Wir schreiben außerdem über zeitgenössische und klassische Musik, über Theater und Oper sowie über die brandaktuellen Ereignisse.

Für den mehrfach ausgezeichneten Auslandteil berichten Korrespondenten aus der ganzen Welt: wir sind in Asien, Irak und der Türkei, unser Journalist war als erster Vertreter der polnischen Medien auf Lampedusa, vom Anfang an begleiten wir die Geschehnisse in der Ukraine, wir sind auch in New York und  Washington, in Israel und Deutschland, aus Frankreich berichten wir über Terrorismus, aus Argentinien über den Papst, aus Venezuela über die Wirtschaftskrise.

„Tygodnik Powszechny” steht für den offenen Katholizismus. Die wichtigsten Informationen aus Vatikan vom Papst Franziskus und aus dem Inland. Ob Spiritualität, Meditation, Beziehungen zwischen dem Staat und der Kirche – wir weichen keinem Thema aus. Wir schreiben über den Umgang der Kirche mit dem Kindermissbrauch und über den Blick der Welt auf die Kirche – zu den Autoren zählen Szymon Hołownia, P. Adam Boniecki, P. Michał Heller, Zuzanna Radzik, P. Ludwik Wiśniewski, P. Jacek Prusak, Piotr Sikora und Artur Sporniak.


 

« Tygodnik Powszechny » : l’hebdomadaire d’opinion polonais qui croît le plus rapidement.

Vue complète de la semaine : Andrzej Stankiewicz parle des coulisses de la grande politique, Anna Goc, Błażej Strzelczyk et Przemysław Wilczyński considèrent la Pologne et les Polonais par le prisme du reportage et d’entretiens. Bartosz Minkiewicz, l’auteur des BD « Wilq », fournit les dessins satiriques pour commenter les actualités. Marcin Napiórkowski crée des analyses surprenantes à l’intersection de la politiquera, la religion, la pop-culture. Jakub Majmurek fait découvrir les séries télévisées les plus récentes et Jakub Dymek présente les idées nouvelles et anciennes ; Ryszard Koziołek, Marek Bieńczyk, Łukasz Najder parlent de littérature. Parmi les auteurs de chroniques se trouvent Andrzej Stasiuk, Anna Dziewit-Meller, Jan Klata. Chaque semaine apporte les recensions d’Anita Piotrowska dont les critiques de cinéma ont été récompensées par l’Institut polonais d’art cinématographique [PISF]. Nous parlons également de musique contemporaine, musique classique, théâtre, opéra et d’événements les plus actuels.

Grâce aux correspondants présents dans les pages destinées à l’étranger, qui a remporté de nombreuses récompenses, nous parcourons le monde entier : nous sommes en Asie, en Irak et en Turquie, notre envoyé a été le premier journaliste de Pologne à débarquer à Lampedusa, nous suivons dès le début les événements en Ukraine, nous sommes aussi à New York et Washington, en Israël et en Allemagne, nos correspondances de France parlent du terrorisme, celles d’Argentine, du Pape et celles du Venezuela, du naufrage économique. « Tygodnik Powszechny » représente un catholicisme ouvert. Les informations les plus importantes viennent du Vatican du pape François et de Pologne. Nous n’évitons aucun thème : la vie spirituelle, la méditation, les relations État-Église, avec les auteurs tels que Szymon Hołownia, l’abbé Adam Boniecki, l’abbé Michał Heller, Zuzanna Radzik, le père Ludwik Wiśniewski, l’abbé Jacek Prusak, Piotr Sikora et Artur Sporniak.