"Tygodnik Powszechny" na czytniki e-booków

31.12.2014

   Czyta się kilka minut

Kindle

AKUTALIZACJA: Od 4 września 2023 roku Amazon wyłącza możliwość prenumeraty prasy na Kindle. Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla osób, które dotąd subskrybowały Tygodnik przez Amazon - jej szczegóły znajdują się w tym miejscu » 

"Tygodnik Powszechny" - jako drugi polski tygodnik opinii i czwarte polskie czasopismo - jest dostępny w wersji na popularne czytniki Amazon Kindle. Jeśli skorzystają Państwo z opcji prenumeraty, nowy numer "Tygodnika" będzie sam trafiał na Państwa czytniki. I to wcześniej niż do kiosków, bo już we wtorki wieczorem.

"Tygodnik" w wersji na Kindle można czytać również na tabletach i smartfonach, dzięki bezpłatnym aplikacjom Kindle dla iPada », iPhone'a » i systemu Android »

Cena pojedynczego wydania wynosi $1,99. Cena prenumeraty to tylko $3,99 na miesiąc!

Ceny dla użytkowników z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec są dostępne na stronie produktu na Amazon.com, Amazon.co.uk oraz Amazon.de

Jak kupić?

 • Wystarczy znaleźć "Tygodnik" w księgarni internetowej Amazon »
  Czytelnicy z Wielkiej Brytanii znajdą "Tygodnik" w serwisie Amazon.co.uk », zaś czytelnicy z Niemiec - w serwisie Amazon.de »
 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zaloguj się lub zarejestruj w Amazonie.
 • Jednym kliknięciem zamów prenumeratę z 30-dniowym bezpłatnym okresem próbnym (przycisk Subscribe now with 1-Click) albo zakup pojedyncze wydanie (przycisk Buy now with 1-Click).

 

 • To wszystko! "Tygodnik" zostanie przesłany na Twój czytnik Kindle lub wskazane urządzenie mobilne.

ePUB

To mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard e-bo­oków kom­pa­ty­bil­ny z 95 pro­cen­ta­mi czyt­ni­ków na świe­cie. Plik za­bez­pie­czo­ny jest zna­kiem wod­nym a nie tzw. DRM, co ozna­cza, że jest za­rów­no do­brze chro­nio­ny przed pi­rac­twem, jak i nie stwa­rza żad­nych ogra­ni­czeń użyt­kow­ni­kom - wy­star­czy go po­brać i za­ła­do­wać na wła­sne urzą­dze­nie bez do­dat­ko­we­go re­je­stro­wa­nia.

Jak kupić?

Można to zrobić na stronie Publio.​pl»

Kli­ka­jąc w opcję "Do ko­szy­ka" mo­żesz kupić bie­żą­ce wy­da­nie lub prenumeratę, płacąc kartą lub przelewem internetowym.

Kliknij tutaj, aby przejść do strony Publio.pl »

Pojedyncze wydanie kosztuje zaledwie 4,27 zł, a egzemplarz w prenumeracie rocznej tylko 3,46 zł.

Na wska­za­ny przez Cie­bie adres e-ma­il przyj­dzie wia­do­mość za­wie­ra­ją­ca link, który umoż­li­wia po­bra­nie za­mó­wio­ne­go wy­da­nia "Ty­go­dni­ka" w for­ma­cie ePUB. Prenumeratorzy będą otrzymywali taką wiadomość przez cały okres trwania prenumeraty.

Jak czytać?

For­mat ePUB jest spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­ny do ob­słu­gi przez czyt­ni­ki - za­pew­nia to więk­szą wy­go­dę lek­tu­ry i np. łatwy do­stęp do spisu tre­ści.

"Ty­go­dnik" w for­ma­cie ePUB można czy­tać na czyt­ni­kach e-bo­oków (z wy­jąt­kiem Ama­zon Kin­dle), a także apli­ka­cji na kom­pu­te­ry i urzą­dze­nia mo­bil­ne: Adobe Di­gi­tal Edi­tions (Win­dows, Mac), Ca­li­bre (Win­dows, Mac, OS X, Linux), Nexto Re­ader (An­dro­id), iBo­oks (iOS), Blu­efi­re Re­ader (An­dro­id, iOS), Al­di­ko (An­dro­id) oraz wielu in­nych.

Weź, czytaj!

Dziękujemy, że nas czytasz!

Wykupienie dostępu pozwoli Ci czytać artykuły wysokiej jakości i wspierać niezależne dziennikarstwo w wymagających dla wydawców czasach. Rośnij z nami! Pełna oferta →

Dostęp 10/10

 • 10 dni dostępu - poznaj nas
 • Natychmiastowy dostęp
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
10,00 zł

Dostęp kwartalny

Kwartalny dostęp do TygodnikPowszechny.pl
 • Natychmiastowy dostęp
 • 92 dni dostępu = aż 13 numerów Tygodnika
 • Ogromne archiwum
 • Zapamiętaj i czytaj później
 • Wybrane teksty dostępne przed wydaniem w kiosku
 • Także w formatach PDF, EPUB i MOBI
79,90 zł