Szanowny Użytkowniku,

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym informujemy, że wprowadziliśmy zmiany w Regulaminie Serwisu i Polityce Prywatności. Prosimy o poświęcenie kilku minut, aby się z nimi zapoznać. Możliwe jest to tutaj.

Rozumiem

Reklama

Statut

Statut

26.12.2004
Czyta się kilka minut
Rozdział I
P

Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja Tygodnika Powszechnego, zwana dalej Fundacją została ustanowiona Aktem Założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 14 czercwa 2002 roku, przez notariusza Magdalenę Chlandę, przez następujące osoby fizyczne i prawne:

1. Krzysztof Kozłowski,

2. Ks. Adam Boniecki,

3. Tomasz Fiałkowski,

4. Józefa Hennel,

5. Piotr Mucharski,

6. Michał Okoński,

7. Artur Sporniak,

8. Krzysztof Burnetko,

9. Wojciech Pięciak,

10. Jan Strzałka,

11. Teresa Skoczyńska,

12. Zofia Morstin,

13. Anna Pietrzykowska,

14. Artur Strzelecki,

15. Jerzy Koenig,

16. Michał Smoczyński,

17. Anna Mateja,

18. Agnieszka Sabor,

19. Mateusz Flak,

20. Marek Zając,

21. Jacek Ślusarczyk,

22. Społeczny Instytut Wydawniczy "Znak" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie,

23. Spółka akcyjna działająca pod firmą BAYARD PRESSE S.A. z siedzibą w Paryżu, Francja.

24. Stowarzyszenie "MALESHERBES SOLIDARITE" z siedzibą w Paryżu, Francja,

25. Stowarzyszenie "EUROPE PRESSE SOLIDARITE" z siedzibą w Rennes, Francja,

zwane dalej łącznie "Fundatorami" lub każda z osobna "Fundatorem". Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1991 roku o fundacjach (t. jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami), zwaną dalej "Ustawą o Fundacjach" oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji brzmi: "Fundacja Tygodnika Powszechnego".

Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.

§ 4

Właściwym ministrem ze względu na cele Fundacji jest Minister Kultury.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

Dla realizowania celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

Fundacja działa na podstawie Ustawy o Fundacjach i innych mających zastosowanie przepisów prawa.

§ 6

Fundacja może tworzyć oddziały na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

Fundacja może współpracować i przystępować do spółek oraz innych fundacji działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

W związku z prowadzoną działalnością, Fundacja może nawiązywać kontakty zagraniczne oraz być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji, z poszanowaniem niniejszego Statutu, norm prawa międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.

§ 7

Fundacja posługuje się pieczęcią z nazwą: "Fundacja Tygodnika Powszechnego z siedzibą w Krakowie".

Fundacja będzie używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który zostanie ustalony przez Fundatorów.

Nazwa Fundacji wraz ze znakiem graficznym określonym w pkt. 2 powyżej korzystają z ochrony prawnej.

§ 8

Fundacja może ustanawiać nagrody, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, instytucjom i organizacjom zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 9

Celami Fundacji są:

a) Pogłębianie i promowanie demokratycznego modelu życia społecznego opartego na chrześcijańskich wartościach;

b) Propagowanie modelu dialogu społecznego i rozwoju podstaw instytucji społeczeństwa obywatelskiego;

c) Propagowanie i pogłębianie idei wolności słowa oraz wolnych i niezależnych środków masowego przekazu;

d) Pogłębianie i promowanie czytelnictwa i edukacji, m.in. poprzez środki masowego przekazu, działalność wydawniczą i nowe technologie;

e) Promowanie modelu integracji europejskiej opartego na judeochrześcijańskich wartościach kultury europejskiej;

f) Pogłębianie i promowanie kultury i nauki polskiej w Europie i na świecie;

g) Dokumentowanie i archiwizowanie katolickiego życia społecznego, kulturalnego i naukowego;

h) Inspirowanie działalności i sprawowanie pieczy nad działalnością i rozwojem spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz spółek zależnych od spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, a także fundacji i stowarzyszeń utworzonych przez lub w których bierze udział spółka Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

i) Finansowe wspieranie działalności wydawniczej spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie;

j) Wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów w Polsce.

§ 10

Fundacja realizuje swe cele poprzez:

Działalność edukacyjną, wydawniczą, literacką i artystyczną oraz przez promowanie takiej działalności;

Finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych, a w szczególności opracowań publicystycznych i reporterskich, debat redakcyjnych przeznaczonych do publikacji, wystroju graficznego wydawnictw, zaplecza technicznego redakcji, redakcyjnych wyjazdów zagranicznych, działalności promocyjnej i innej podobnej działalności;

Inicjowanie i organizowanie akcji w celu pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych Fundacji;

Udzielanie stypendiów i nagród;

Propagowanie i dystrybucję publikacji oraz dzieł nauki i sztuki, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie;

Organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów kulturalnych i artystycznych oraz imprez promujących cele działania Fundacji;

Organizowanie i prowadzenie bibliotek, archiwów oraz ośrodków dokumentacji;

Opiekę nad zasłużonymi twórcami związanymi z pismem Tygodnik Powszechny znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej;

Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji;

Wspieranie niedochodowych instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;

Organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji;

Organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów stypendialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność, o charakterze tożsamym z celami Fundacji;

Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą.

Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

§ 11

1. Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

a) Działalność edukacyjną, wydawniczą, literacką i artystyczną oraz promowanie takiej działalności;

b) Finansowanie prac wydawniczych i redakcyjnych, a w szczególności opracowań publicystycznych i reporterskich, debat redakcyjnych przeznaczonych do publikacji, wystroju graficznego wydawnictw, zaplecza technicznego redakcji, redakcyjnych wyjazdów zagranicznych, działalności promocyjnej i innej podobnej działalności;

c) Inicjowanie i organizowanie akcji w celu pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych Fundacji;

d) Organizowanie i prowadzenie bibliotek, archiwów oraz ośrodków dokumentacji;

e) Udzielanie stypendiów i nagród;

f) Opiekę nad zasłużonymi twórcami związanymi z pismem Tygodnik Powszechny znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej;

g) Współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji;

h) Wspieranie niedochodowych instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;

i) Współpracę z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność, o charakterze tożsamym z celami Fundacji;

j) Skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą.

Fundacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:

a) Działalność edukacyjną, wydawniczą, literacką i artystyczną oraz przez promowanie takiej działalności;

b) Propagowanie i dystrybucję publikacji oraz dzieł nauki i sztuki, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie;

c) Organizowanie spotkań, sympozjów, kursów, konkursów kulturalnych i artystycznych oraz imprez promujących cele działania Fundacji;

d) Organizowanie i prowadzenie bibliotek, archiwów oraz ośrodków dokumentacji;

e) Organizowanie i finansowanie odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów i szkoleń, jak również działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji;

f) Organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów stypendialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji;

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Na majątek Fundacji składają się: fundusz założycielski w kwocie 5.000,- zł, (słownie pięć tysięcy złotych) w jaki Fundatorzy wyposażyli Fundację oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

darowizn, dotacji, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych;

dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;

dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych;

odsetek i depozytów bankowych;

dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach;

dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację;

dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej;

dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Darczyńca może postanowić, że darowizna przeznaczona zostanie na zwiększenie funduszu założycielskiego.

§ 14

Dochody Fundacji przeznaczone są na realizacje celów Fundacji.

Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn lub spadków, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących te środki, zgodnie z pkt. 3 poniżej.

Przekazujący Fundacji dotacje, subwencje, spadki lub darowizny może zastrzec, że środki majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystane w określony sposób. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, subwencji, spadków lub darowizn, bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, subwencje, spadki lub darowizny zostały już przyjęte.

Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 15

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji ma obowiązek złożyć oświadczenie w przedmiocie przyjęcia spadku. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że wartość czynna spadku jest mniejsza od długów spadkowych.

§ 16

1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".

2. Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

4. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich.

Rozdział IV

Działalność gospodarcza

§ 17

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, w rozmiarach służących realizacji celów statutowych w zakresie:

a) działalność poligraficzna PKD 22.2.,

b) reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD 22.3.,

c) przetwarzanie danych PKD 72.30.Z,

d) działalność związana z bazami danych PKD 72.40.Z,

e) reklama PKD 74.40.Z,

f) działalność agencji informacyjnych PKD 92.40.Z,

g) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmienniczych PKD 52.47,

h) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzonych w sklepach PKD 52.50.Z,

i) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej PKD 52.61.Z.

2. Z majątku fundacji kwota 1.000.-zł (jeden tysiąc złotych) zostaje przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej.

3. Fundacja cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na prowadzenie działalności statutowej.

4. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencje księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział V

Organy i organizacja Fundacji

§ 18

Organami Fundacji są:

Rada Fundacji.

Zarząd Fundacji.

Kolegium Fundatorów.

§ 19

1. Rada Fundacji składa się z pięciu członków stałych (tzw. "Stali Członkowie") oraz nie więcej niż czterech członków niestałych (tzw. "Niestali Członkowie") powoływanych na trzyletnią kadencję.

2. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 20

Pierwsi Stali Członkowie Rady Fundacji powoływani są jednomyślnie uchwałą Fundatorów na czas nieoznaczony.

Członkostwo w Radzie Fundacji jest honorowe i z tego tytułu nie przysługuje członkom jakiekolwiek wynagrodzenie. Rada Fundacji może jednak przyznać zwrot wydatków koniecznych, poniesionych przez członków Rady Fundacji przy wykonywaniu działalności na rzecz Fundacji.

Stali Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji na trzyletnią kadencję większością trzech głosów oddanych za daną kandydaturą. W głosowaniu takim nie bierze udziału ten Stały Członek Rady, którego kandydatura jest rozpatrywana. Pierwszy Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Fundacji zostają mianowani przez Fundatorów uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów.

Każdego Niestałego Członka Rady Fundacji powołują Stali Członkowie Rady Fundacji uchwałą podjętą większością 4/5 głosów w obecności wszystkich Stałych Członków Rady Fundacji.

Jeżeli nie wszyscy Stali Członkowie Rady Fundacji są obecni na posiedzeniu Rady, do podjęcia uchwały powołującej Niestałego Członka Rady Fundacji konieczne są głosy co najmniej trzech Stałych Członków i obecność co najmniej trzech Stałych Członków Rady Fundacji oraz Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.

Niestały Członek Rady Fundacji może zostać odwołany na wniosek Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, lub co najmniej trzech Stałych Członków Rady uchwałą podjętą przy wymogach obecności i większości głosów jak w przypadkach powoływania określonych w pkt. 4 i 5 powyżej.

Liczba członków Rady Fundacji nie może przekroczyć dziewięciu osób, pięciu Stałych i czterech Niestałych Członków.

§ 21

Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku na posiedzeniach.

Rada Fundacji zbiera się na wniosek Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji, Zarządu Fundacji, lub na wniosek co najmniej trzech członków Rady Fundacji.

Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. Do ważności uchwał wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady, dokonane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, oraz dołączenie do zaproszenia porządku posiedzenia Rady.

Rada Fundacji może zebrać się w innym trybie (np. przez zaproszenie dokonane osobiście lub telefonicznie), jednakże aby uchwała Rady Fundacji podjęta w ten sposób była ważna, konieczna jest obecność co najmniej trzech Stałych Członków Rady Fundacji i pisemna akceptacja uchwały przez pozostałych Stałych Członków Rady Fundacji.

Członkowie Rady Fundacji mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Fundacji. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Fundacji.

Uchwały Rady Fundacji mogą być również podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta z wykorzystaniem jednego z tych trybów jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Zarząd Fundacji niezwłocznie po posiedzeniu doręczy członkom Rady odpisy wszystkich podjętych w ten sposób uchwał.

Tryb działania Rady Fundacji określa Regulamin uchwalony przez Stałych Członków Rady Fundacji większością 4/5 wszystkich Stałych Członków Rady Fundacji.

W posiedzeniach Rady Fundacji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu Fundacji.

§ 22

Mandat Stałego Członka Rady Fundacji wygasa na skutek śmierci lub zrzeczenia się przez niego członkostwa. Mandat wygasa również w przypadku niemożności pełnienia przez niego funkcji z przyczyn zdrowotnych potwierdzonych opinią lekarską i po podjęciu stosownej uchwały jednomyślnie przez pozostałych Stałych Członków Rady Fundacji.

Następcą Stałego Członka Rady Fundacji, którego członkostwo wygaśnie w sposób określony w pkt. 1 powyżej, staje się osoba wskazana przez niego aktem woli lub testamentem. Pozostali Stali Członkowie Rady mogą unieważnić ten wybór uchwałą podjętą bezwzględną większością głosów. W razie braku wyraźnej dyspozycji (wskazania aktu woli lub testamentu poprzedniego Stałego Członka Rady Fundacji), nowym Stałym Członkiem Rady Fundacji zostaje osoba wybrana przez pozostałych Stałych Członków jednomyślną uchwałą.

W przypadku nadzwyczajnych wydarzeń losowych, które powodują wygaśniecie członkostwa większej ilości członków Rady i niemożność uzupełnienia składu Rady zgodnie z pkt. 2 powyżej, Stałymi Członkami stają się Niestali Członkowie Rady Fundacji o najdłuższym stażu w Radzie Fundacji. W przypadku kiedy Niestali Członkowie Rady Fundacji mają równy staż w Radzie Fundacji, Stałymi Członkami stają się starsi wiekiem dotychczasowi Niestali Członkowie Rady Fundacji.

§ 23

Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, uchwałodawczych i nadzorczych, a w sprawach wskazanych w niniejszym Statucie, jej uchwały są wiążące dla Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych w tym celu specjalistów. Specjaliści są powoływani przez Radę Fundacji.

§ 24

Do wyłącznej kompetencji Rady należy:

Określenie liczby członków Zarządu Fundacji.

Powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, lub jego poszczególnych członków oraz określenie ich funkcji i zakresu działania.

Ustalanie wynagrodzeń, premii i nagród członków Zarządu Fundacji.

Uchwalenie regulaminu działania Zarządu Fundacji.

Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji, w tym sprawozdań finansowych wymaganych przez stosowne przepisy prawa.

Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd Fundacji.

Zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działania Fundacji opracowanych przez Zarząd Fundacji lub na zlecenie Zarządu Fundacji.

Zatwierdzanie rocznego budżetu Fundacji.

Decyzje o rozdziale funduszy Fundacji na realizację celów Fundacji.

Występowanie do Zarządu z zaleceniami dotyczącymi działalności Fundacji.

Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją, a także o podziale lub likwidacji Fundacji.

Podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, stowarzyszeń, bądź o ich tworzeniu.

Wyrażanie zgody na sprzedaż mienia oraz zaciąganie zobowiązań o wartości przekraczającej 100,000 PLN.

Wykonywanie stałego nadzoru nad działalnością Fundacji.

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania Zarządowi Fundacji absolutorium.

Ustalanie wytycznych działań Zarządu Fundacji dotyczących kierunków działania Fundacji.

§ 25

1. Zarząd Fundacji może być jednoosobowy lub wieloosobowy i jest powoływany jest przez Radę Fundacji na trzyletnią kadencję. Na pierwszą kadencję fundatorzy powołują zarząd w składzie: Krzysztof Kozłowski - Prezes Zarządu i Aleksander Kardyś - Wiceprezes Zarządu.

2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Rada Fundacji powołuje Prezesa Zarządu.

4. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, Zarząd wybiera ze swego grona Wiceprezesa Zarządu.

5. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek upływu Kadencji lub odwołania przez Radę Fundacji.

6. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Fundacji.

§ 26

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji.

Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;

opracowywanie rocznych i wieloletnich projektów działania Fundacji;

zarządzanie majątkiem Fundacji z należytą dbałością;

przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, zapisów i spadków;

przygotowanie rocznego budżetu Fundacji;

ustalenie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokość wynagrodzeń i nagród dla pracowników Fundacji w ramach budżetu zatwierdzonego przez Radę Fundacji;

zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów, przy czym umowy i zobowiązania o wartości powyżej 100,000 PLN oraz umowy sprzedaży lub zastawienia udziałów stanowiących własność fundacji wymagają zgody Rady Fundacji;

sporządzanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich do zatwierdzenia Radzie Fundacji;

organizowanie i dokumentowanie posiedzeń Rady Fundacji;

podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.

§ 27

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał - zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy do roku. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwały konieczna jest obecność połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności Wiceprezes, lub inny członek Zarządu Fundacji wskazany przez Prezesa Fundacji.

O terminach posiedzeń Zarządu Fundacji powiadamiani są członkowie Zarządu Fundacji oraz wytypowani przez Radę Fundacji członkowie Rady Fundacji, którzy mają prawo uczestnictwa w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 28

Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji aktów prawnych i zobowiązań upoważnieni są: w przypadku gdy Zarząd Fundacji jest jednoosobowy - Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie lub gdy Zarząd Fundacji jest wieloosobowy - dwaj członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

Zarząd może powoływać zespoły doradcze.

Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.

Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie z działalności Fundacji.

Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły spośród naukowców lub praktyków i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań.

§ 29

Wykonywanie przez Zarząd Fundacji praw z akcji i udziałów w spółkach stanowiących własność Fundacji oraz ustanowienie przez Zarząd pełnomocnika do wykonywania praw głosu z takich akcji i udziałów wymaga uprzedniej uchwały Rady Fundacji podjętej bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Fundacji.

Zbycie lub obciążenie akcji lub udziałów stanowiących własność Fundacji wymaga zgody członków Rady Fundacji, podjętej większością 4/5 głosów w obecności co najmniej 3/4 członków Rady Fundacji. W stosunku wewnętrznym uchwały takie są wiążące dla Zarządu Fundacji.

§ 30

W skład kolegium fundatorów wchodzą fundatorzy:

- BAYARD PRESSE Spółka Akcyjna prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu

- EUROPE PRESSE SOLIDARITE, Stowarzyszenie prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu

- MALESHERBES SOLIDARITE, Stowarzyszenie prawa francuskiego z siedzibą w Paryżu

- S.I.W. Znak Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

i ich następcy prawni.

Kolegium fundatorów jest organem doradczym.

Członkowie Kolegium mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Fundacji, z głosem doradczym.

Kolegium fundatorów może opracować swój regulamin. Kolegium wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, może ponadto wybrać wiceprzewodniczącego i sekretarza.

Zarząd ma obowiązek przekazać Kolegium Fundatorów coroczne sprawozdanie z działalności fundacji po jego zatwierdzeniu przez Radę Fundacji oraz roczne sprawozdanie z działalności spółki Tygodnik Powszechny Sp. z o.o. po jego zatwierdzeniu przez zgromadzenie wspólników. Kolegium Fundatorów ma prawo przedstawiać swoje opinie do sprawozdań i przedkładać je Radzie Fundacji i Zarządowi.

Rozdział VI

Zmiana Statutu Fundacji

§ 31

Zmiana Statutu Fundacji wymaga uchwały Rady Fundacji podjętej większością 4/5 głosów o obecności wszystkich członków Rady Fundacji.

Rozdział VII

Likwidacja

§ 32

1. Fundacja może być zlikwidowana po wyczerpaniu środków finansowych bądź na skutek jednomyślnej uchwały Rady Fundacji.

2. Środki majątkowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą być przekazane na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji lub organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej (non-profit) o celach zbieżnych z celami Fundacji.

3. Likwidację Fundacji przeprowadza ostatni Prezes Rady Fundacji. Jeśli warunek ten nie może być spełniony, funkcję likwidatora pełni odpowiednio Wiceprzewodniczący Rady Fundacji lub Sekretarz Rady Fundacji, albo osoba rekrutująca się spośród Stałych Członków Rady Fundacji, wyznaczona do pełnienia tej funkcji przez Radę Fundacji. W okresie likwidacji likwidatorowi przysługują wszelkie uprawnienia Zarządu.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§ 33

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji.

Krzysztof Kozłowski - Prezes Zarządu

Aleksander Kardyś - Wiceprezes Zarządu

Kraków, 20.09.2004 r.

Czytasz ten tekst bezpłatnie, bo Fundacja Tygodnika Powszechnego troszczy się o promowanie czytelnictwa i niezależnych mediów. Wspierając ją, pomagasz zapewnić "Tygodnikowi" suwerenność, warunek rzetelnego i niezależnego dziennikarstwa. Przekaż swój datek:

Dodaj komentarz

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach komentarzy do Materiałów udostępnianych przez Usługodawcę.

Zapoznaj się z Regułami forum

Jeśli widzisz komentarz naruszający prawo lub dobre obyczaje, zgłoś go klikając w link "Zgłoś naruszenie" pod komentarzem.

Zaloguj się albo zarejestruj aby dodać komentarz

© Wszelkie prawa w tym prawa autorów i wydawcy zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów i innych części czasopisma bez zgody wydawcy zabronione [nota wydawnicza]. Jeśli na końcu artykułu znajduje się znak ℗, wówczas istnieje możliwość przedruku po zakupieniu licencji od Wydawcy [kontakt z Wydawcą]